Нова детска ясла с 2 яслени групи ще бъде открита в сградата на бившия ДМСГД в кв. „Дружба 3“

Време за прочитане: 2 мин.

Община Русе подготвя преустройство и промяна предназначението на ет. 3 от съществуващи сгради с идентификатори 63427.4.609.1 и 63427.4.609.2 по кадастралната карта на гр. Русе, с административен адрес: гр. Русе, жк „Дружба-III“, ул. „Никола Й. Вапцаров“ №20 в детска ясла с две яслени групи. На първо време Община Русе ще вложи 10 хил. лева без ДДС в изготвяне на технически инвестиционен проект за обекта в сградата – общинска собственост.

Съществуващите сгради идентификатори 63427.4.609.1 и 63427.4.609.2 са разположени в общински имот, който е отразен и индивидуализиран в кадастрална карта на гр. Русе, одобрена със Заповед №РД-18-18/16.05.2007г., на ИД на АК, като ПИ с идентификатор 63427.4.609, с площ от 13 411 кв. м., съответстващ на УПИ II в кв. 592-а по плана на гр. Русе.

Сграда с идентификатор 63427.4.609.1 е четириетажна, монолитна със сутерен, а сграда с идентификатор 63427.4.609.2 – триетажна, монолитна със сутерен.

Оградата е с плътна част с височина до 60см. и ажурна част надстроена с метални пана.

Сградните инсталации на голяма част от сградите не са реконструирани или подменяни от пускането им в експлоатация и са в лошо състояние. Отоплителната инсталация е водна, с чугунени отоплителни тела. Не са прилагани мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъпна среда.

През 2016г., с финансовата помощ на Българо-Швейцарска програма за подкрепа на социалното включване на роми и други уязвими групи, по проект: „Интегриран подход на гр. Русе за интегриране на роми и други уязвими групи на територията на общини в област Русе“, е проектиран и изпълнен обект: „Преустройство и промяна предназначението на ет. 2 от съществуващи сгради с идентификатори 63427.4.609.1 и 63427.4.609.2 по кадастралната карта на гр. Русе, с административен адрес: гр. Русе, жк „Дружба-ІІІ“, ул. „Никола Й. Вапцаров“ № 20 в детска ясла с две яслени групи и изграждане на външен асансьор“.

През 2020г., с финансовата помощ на ОПРР 2014-2020, по проект: „Разкриване на Център за комплексно обслужване на лица с увреждания, вкл. с тежки увреждания в Община Русе”, е проектиран и изпълнен обект: „Вътрешно преустройство и промяна предназначението на 1-ви и сутеренен етажи в сгради с идентификатори 63427.4.609.1, и 63427.4.609.2 по кадастралната карта на гр. Русе, с административен адрес: гр. Русе, ж.к. Дружба-III, ул. „Н. Й. Вапцаров“ №20 за Разкриване на Център за комплексно обслужване на лица с увреждания, вкл. с тежки увреждания в Община Русе“

В резултат на инвестиционни намерения на Община Русе за обособяване на съществуващите помещения в детска ясла за две яслени групи и извършени проучвания на съществуващото положение е установена необходимостта от изготвяне на ИТП за обект: „Преустройство и промяна предназначението на ет.3 от съществуващи сгради с идентификатори 63427.4.609.1 и 63427.4.609.2 по кадастралната карта на гр. Русе, с административен адрес: гр. Русе, жк „Дружба-ІІІ“, ул. „Никола Й. Вапцаров“ №20 в детска ясла с две яслени групи“.

Детската ясла е организационно обособена структура, в които медицински и други специалисти осъществяват отглеждане, възпитание и обучение на деца от десет месеца до тригодишна възраст. По изключение при наличие на медицински показания може да се разреши оставането на деца в детската ясла до шест месеца след навършване на тригодишна възраст.

Да се проектира постоянна детска ясла /без прекъсване през цялата година/ за две яслени групи, за деца от десет месеца до тригодишна възраст за дневен престой. Дневният престой се осъществява всеки ден с изключение на съботните, неделните и празничните дни. Максималният брой на децата в една яслена група е 16 деца. Максимален брой целодневно пребиваващи лица – 40 човека.

сн. Гугъл Карти

Сподели:

Още новини от деня