Нова животновъдна сграда ще вдигне в Бъзовец „Йордан Йорданов – яйца и птици“ ЕООД

Постъпило е искане от „Йордан Йорданов – яйца и птици“ ЕООД, със седалище и с адрес на управление: с. Бъзовец, Стопански двор, община Две могили, област Русе, за даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ на поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори 20184.149.4 и 20184.149.5 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Две могили, община Две могили, област Русе. Собственик на имотите съгласно постановление за възлагане на недвижим имот No 194, т. 20, вх.рег. No 8542/06.102011 г. и нотариален акт No 140, т. 21, вх.рег. No 8931/14.12.2011 г., вписани в Служба по вписванията гр. Бяла е „Йордан Йорданов – яйца и птици“ ЕООД. От представените от вносителя „Йордан Йорданов – яйца и птици“ ЕООД, техническо задание за Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/, съгласно чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и скица-предложение за изготвяне на ПУП-ПЗ е видно, че подробния устройствен план предвижда обединяване на двата поземлени имота и отреждане на нов идентификатор, изграждане на нова животновъдна сграда, собствен водоизточник и трафопост, запазване на наличния сграден фонд и изграждане зона за компостиране.

Сподели:

Още новини от деня