Ангелова метличина (Centaurea angelescui Grinţ.)

Нова защитена местност ще опазва редки растения край Басарбово

В ход е процедура за обявяване на нова защитена местност „Басарбовски степи”, която цели опазване на редките растителни видове Ковачев зановец (Chamaecytisus kovacevii (Velen.) Rothm.) и Ангелова метличина (Centaurea angelescui Grinţ.). Предложението е на учени от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при Българска академия на науките. И двата вида са уязвими от обрастването на тревните съобщества с храстова растителност, което води до негативни последици върху популациите на редките растения.

Площта на бъдещата ЗМ е 315,520 дка, попадаща в землището на на село Басарбово, община Русе, област Русе.

В едномесечен срок заинтересованите страни могат да изложат своите писмени забележки, предложения или препоръки до РИОСВ-Русе, след като се запознаят с документацията по процедурата за обявяване на ЗМ „Басарбовски степи”.

Ковачевият зановец е български ендемичен вид, включен в Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие и в Червена книга на Р България, т. 1, с категория „Застрашен”. По критериите на IUCN е оценен като „рядък вид” в световен мащаб. Той се среща ограничено в степните райони на Северна България. Едни от най-представителните льосови степи се намират южно от с. Басарбово, на левия долинен склон на река Русенски Лом, в които попадат и най-добре запазените популации на растението.

Ангеловата метличина е съобщен като нов за българската флора през 2017 г. и до момента е известен с единствено находище южно от с. Басарбово. Ареалът на вида обхвща Югоизточна Румъния (където се счита за изчезнал) и Молдова (потвърден в последното десетилетие само в две находища). Ангеловата метличина обитава варовити каменисти поляни между льосовите тревни съобщества и скалния венец на р. Русенски Лом.

Ангеловата метличина е съобщен като нов за българската флора през 2017 г. и до момента е известен с единствено находище южно от с. Басарбово. Ареалът на вида обхвща Югоизточна Румъния (където се счита за изчезнал) и Молдова (потвърден в последното десетилетие само в две находища). Ангеловата метличина обитава варовити каменисти поляни между льосовите тревни съобщества и скалния венец на р. Русенски Лом.

Сподели: