Община Русе с поредна акция срещу навлизащите автомобили в Парка на младежта

Нова компютърна техника ще бъде осигурена за СЗ КООРС

В Инвестиционната програма за СЗ КООРС към Община Русе е заложена една компютърна система, предвид разширяване дейността на звеното и морално остарялата и неефективна налична техника са необходими допълнително три броя компютърни системи, за осигуряване ефективността на работния процес. Кметът на Община Русе Пенчо Милков предлага корекция в дейност 282 „Отбранително мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности“ – дофинансиране, §5203„Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“, обект: „Компютърна система за видеонаблюдение – 1бр. за 2 800 лв., става: „Компютърна система за видеонаблюдение – 4 бр. за 9 900 лв. Средствата от 7 100 лв. се осигуряват от §1030 „Текущ ремонт“ на същата дейност от бюджета на звеното. Предстои на 21 декември общинските съветници в Русе да одобрят предложената корекция в бюджета за 2023 година.

Сподели: