Община Иваново

Нова Наредба №3 за поддържане и осигуряване на обществения ред е в сила в Община Иваново

Общински съвет – Иваново прие Наредба №3 за поддържане и осигуряване на обществения ред, безопасността на движението, опазването на общественото и личното имущество, чистотата и архитектурно-художественото оформление на населените места в община Иваново, както следва:

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 (1) Настоящата Наредба има за цел поддържане и осигуряване на обществения ред, безопасността на движението, опазване общественото и личното имущество, чистотата и архитектурно-художественото оформление на територията на община Иваново.
(2) Наредбата е задължителна за:
1. Всички лица, които живеят постоянно или временно пребивават на територията на общината;
2. Собствениците, ползвателите, наемателите и другите обитатели на жилищните сгради;
3. Ръководствата на търговските дружества, предприятия, учреждения, организации и еднолични търговци.

Глава втора

Раздел І

Поддържане на чистотата, хигиената, зелените площи и други
благоустройствени терени в населените места

Чл.2. За поддържане на чистотата и хигиената на обществените места се забранява:
1. Престояването на горивни и строителни материали, ремонтни отпадъци, смет, оборски тор, амбалаж и други по тротоарите и уличните платна, около павилионите, магазините, жилищните сгради, зелените площи и други обекти за обществено ползване за повече от 24 часа;
2. Замърсяването на улици, площади, зелени площи и други обществени терени по какъвто и да е начин, включително от извеждането на отпадни води;
3. Пашата и свободното пускане на животни в парковете и градините на община Иваново и специално създадените зелени площи. Кметът на населеното място определя маршрут за движение на животните;
4. Паленето на огън, хвърляне на угарки, опаковки и други отпадъци извън определените за целта места;
5. Използването на нестандартни горивни материали /гума, пластмаса и др./ за осветление, отопление или технологични нужди.
Чл.3. При снеговалеж и заледяване гражданите, ръководителите на учреждения, търговски дружества, организации, еднолични търговци и гражданите на територията на община Иваново да организират своевременно и постоянно почистване на прилежащите им тротоари и работни площадки в района на обектите за осигуряване на нормален работен процес и безопасно движение.
Чл.4. Забранява се натрупването на сняг върху тротоарите, без да се остави достатъчно място за движението на пешеходците, както и в обсега на автобусни спирки и срещу входове на гаражи.
Чл.5. Забранява се натрупването на сняг върху уличните решетки на оттоци – те се почистват от сняг и лед, докато се осигури оттичане на водата от разтопения сняг при затопляне на времето.
Чл.6. Забранява се складиране на сняг, обработен с луга, до два метра в диаметър от стволовете на дърветата.
Чл.7. Собствениците и ръководителите на търговски дружества, организации, учреждения и еднолични търговци да осигуряват в района на своите обекти поставянето на достатъчно съдове за производствени отпадъци, както и за своевременното извозване на същите, съгласно Закона за управление на отпадъците.
Чл.8. Търговските дружества, доставящи на юридически и физически лица отоплителни материали /твърди и течни горива/, да осигуряват разнасянето на същите при запазване чистотата на улиците, тротоарите и др. обществени площи.
Чл.9. Юридически лица и техни поделения, към чиито обекти /производствени цехове и др. сгради, учебни заведения, здравни заведения, търговски заведения и др./ имат прилежащи зелени площи следва да се грижат за поддържане на същите.
Чл.10. Забранява се замърсяването на водоизточниците и водните обекти на територията на Общината.
Чл.11. Кошарите за животни от личните стопанства да се изграждат само на определени от кмета на Общината, кметовете на кметства и кметските наместничества места, в съответствие с нормативните изисквания.
Чл.12. Гражданите се задължават незабавно писмено да уведомяват за умрели животни ветеринарния лекар, обслужващ животновъдния обект, кмета на общината и кмета на населеното място и да изхвърлят трупове на животни само на определените от общината и кметствата места съгласувано с компетентните органи и съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност.
Чл.13. Забранява се ограждането на зелените ивици от тротоарните площи пред дворовете на гражданите.
Чл.14. Собствениците на селскостопански животни са длъжни редовно да поддържат необходимата чистота на помещенията, да извършват периодична дезинфекция, да унищожават мухите и гризачите, редовно да извозват образуваната тор и да осигурят условия за отглеждането им като спазват разпоредбите на Закона за ветеринарномедицинската дейност, Закона за защита на животните и свързаните с тях наредби, издадени от съответния орган на изпълнителната власт.

Раздел ІІ

Поддържане на техническата инфраструктура

Чл. 15. Поддържането на електроснабдителните и съобщителни мрежи и съоръжения се осъществява от съответните експлоатационни дружества (оператори) за територията на общината, които се задължават:
1. Да осигуряват съгласно реда и режима, определен от Община Иваново постоянно осветление по улици, площади, градини, паркове и други обществени места, освен по изключение при аварийни ситуации;
2. Да оказват съдействие на всички юридически и физически лица при повреди на електрическите и съобщителните мрежи и съоръжения, с цел опазване живота на гражданите, сигурността и безопасността на движението. До отстраняване на повредите гражданите са длъжни да предприемат необходимите охранителни мерки за предотвратяване на злополуки.
Чл.16. Забранява се в райони с електропроводи или съобщителни съоръжения пускането на хвърчила или други летателни тела, които могат да повредят електроснабдителни или съобщителни мрежи и съоръжения и да причинят злополуки.
Чл.17. Поддържането на водопроводната мрежа се осъществява от съответното експлоатационно дружество (оператор), определен за територията на общината, който се задължава да:
1. Извършва системно профилактични прегледи на водопроводната мрежа и почистване на калотоци, както и да възстановява пропаднали ревизионни шахти и други водопроводни съоръжения;
2. Възстановява своевременно в първоначален вид уличните платна и други площи след отстраняване на възникнали аварии по В и К мрежа;
3. Опазва спирателните, пожарните и тротоарните кранове по уличната водопроводна мрежа от повреди и аварийни ситуации, причинени от лошо поддържане, несвоевременно ремонтиране, влагане на некачествени материали и детайли и други от подобен характер;
4. Оказва съдействие за прекъсване на сградното водопроводно и канално отклонение при събаряне на сгради, за ново строителство или преосвидетелстване на обекта като застрашен от самосрутване.
Чл. 18. Забранява се граждани да отварят и затварят спирателни, пожарни и тротоарни кранове по улиците и другите обществени площи. Това може да извършва съответното експлоатационно дружество – оператор.
Чл.19. При възникване на причини, налагащи ограничителен режим във водоползване, кметът на Общината, съгласувано с кметовете на кметства и кметските наместници, въвежда временни ограничения за ползване на питейна вода за определени нужди.
Чл.20. При повреди на водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения по водомерите, по водопроводните и канални отклонения и други такива, собствениците на жилищни, стопански и други сгради са длъжни незабавно да уведомяват съответната водоснабдителна служба с оглед установяване на повредата или друг вид неизправност и за своевременното им отстраняване.
Чл.21. На гражданите се забранява отваряне, влизане и повреждане на подземните и надземните инсталации, тротоарните, градинските, парковите и улични настилки и съоръжения, телефонни кабели, на заслоните по спирките на обществения транспорт, обществените сгради и огради на противопожарните съоръжения, превозни средства, както и на всякакви други общински имоти.
Чл.22. При аварийно разкопаване, възникване на авария по водоснабдителната система, поддържащата фирма или отделно юридическо лице, извършващи отстраняването на аварията, уведомяват по установен ред кмета на Общината, кметовете на кметства и кметските наместници.
Чл.23(1) Работите, свързани с разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешноквартални пространства на територията на Община Иваново, се извършват въз основа на разрешение за строеж. За започването на строежа възложителят следва да уведоми общинската администрация след съгласуване с органите по безопасността на движението.
(2) Всички необходими възстановителни работи следва да се извършат от строителят на уличните мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за негова сметка в срокове, определени от общинската администрация. При неизпълнение отговорност се носи съгласно административнонаказателните разпоредби на Закона за устройство на територията.

Раздел ІІІ

Опазване на обществения ред и собствеността

Чл.24. Общинската собственост се управлява в интерес на населението в община Иваново, при спазване на изискванията и съгласно реда на Закона за общинската собственост.
Чл. 25. Забранява се:
1. Писането и драскането по сградни фасади, огради, паметници, рекламни пана, предпазни табели и по пътните съоръжения;
2. Късането и повреждането на обяви, рекламни и нагледни агитационни материали, знамена и други, поставени на определените за целта места;
3. Използването на обществени места на пиротехнически изделия, които биха застрашили живота и здравето на гражданите;
4. Внасянето, продажбата и употребата на алкохолни и спиртни напитки на места, където се провеждат масови прояви и в заведенията в изборни дни;
5. Поставянето на рекламни табла, рекламно-разгласителни материали, включително некролози и други от подобен характер на места, извън определените за това и без съответното разрешение от кмета на Общината, кметовете на кметства и кметските наместници;
6. Паленето на огън на открити места.
Чл.26. Организирането и провеждането на събрания, митинги и манифестации се осъществява съгласно разпоредбите на Закона за събранията, митингите и манифестациите.
Чл.27. При използване на обществения транспорт се забранява:
1. Пушенето, консумирането на храни и алкохолни напитки, изхвърлянето на хранителни и други отпадъци в превозните средства и на местата за спиране и паркиране, освен в определените за това съдове за отпадъци;
2. Действия, нарушаващи обществения ред и спокойствието на останалите пътници и водачи на МПС;
3. Неотстъпване при необходимост на специално обозначените места за хора с увреждания, възрастни хора, бременни жени и майки с деца до 7 годишна възраст;
4. Превоз на леснозапалими, взривоопасни и токсични материали, и живи домашни любимци – котки, кучета, птици, с изключение на кучета-водачи на незрящи хора, снабдени с намордник, къс повод и специален знак;
5. Ползване на превозно средство на обществения транспорт от лица, които са под въздействието на алкохол или други упойващи вещества или носещи леснозапалими, взривни, отровни материали и предмети, които могат да замърсят или повредят превозното средство и увредят останалите пътници.
Чл.28. За опазване на парковете и зелените площи се забранява:
1. Утъпкване на тревните площи, включително и чрез паша на животни;
2. Рязане, късане, изкореняване и повреждане на цветя, дървесни видове и храсти, както и изрязване на имена, думи, знаци и инициали върху дърветата. Кастрене, отсичане или изкореняване на дълготрайна дървесна растителност на общински терен в границите на урбанизираната територия на населените места се извършва въз основа на писмено разрешително за сеч от Общината по условия и ред на чл.63 от Закона за устройството на територията и Наредба №1 за Опазване на озеленените площи и декоративната растителност на МТРС;
3. Разместване, увреждане и събаряне на пейки и различни съоръжения, които са поставени в градини, паркове, спортни и детски площадки и на други обществени места.
Чл.29. Не се разрешава незаконното ловене и унищожаване на дивеч, риба и птици, събирането на яйцата им, повреждане на поставените за тях хранилки и къщички на територията на Община Иваново, включително и на територията на Природен парк “Русенски Лом”.
Чл.30. Не се позволява качването на деца и граждани по паметници с исторически и културен характер.
Чл.31. Забранява се:
1. Извършването на дейности от стопански или битов характер в жилищните сгради и около тях, предизвикващи шум, независимо от произхода му, нарушаващ спокойствието на гражданите в часовете от 14,00 до 16,00 часа и от 24,00 до 06,00 часа;
2. Работата на питейни заведения без развлекателни програми на живо от 23,00 до 06,00 часа, с изключение на заведенията, разположени край републикански път Е-85, първокласен път I-5. При особени случай – сключване на граждански брак и други тържества, режимът може да бъде променян от кмета на общината, с писмен документ.
3. Продажбата, сервирането и консумацията на алкохолни напитки, тютюн и тютюневи изделия на лица под 18 години.
Чл.32. Забранява се:
1. Поставянето на лошо закрепени саксии и други предмети и вещи по балконите и прозорците, които представляват опасност за преминаващите граждани;
2. Къпане, миене, пране, преминаване на домашни животни в напоителни канали и други мелиоративни съоръжения, къпането в язовирите и реките, освен на определените за целта места.
Чл.33. Търговската дейност на открито /продажба на тараби, открити щандове и др. и разносна търговия в т.ч. изкупуване на селскостопанска продукция и други стоки/ да става само на места определени от кмета на Общината, кметовете на кметства и кметските наместници и изключително с тяхно разрешение.

Раздел ІV

Спазване правилата по безопасност на движението

Чл.34. Забранява се:
1. Движение, престой и паркиране на тротоарите, парковете и свободните площи на машини, инвентар, амбалаж, стока, материали и други;
2. Провеждане и участието на автомобилни, мотоциклетни, колоездачни и спортни състезания, кросове по улиците и площадите без специално разрешение на кмета на Общината и уведомяване на Районно управление – Две Могили.
Чл.35. Забранява се без оглед на собствеността:
1. Преминаването, спирането за престой и паркирането на превозни средства по тротоари и зелени площади, детски площадки и пред входове на обществени сгради. Паркирането да става на места, определени с пътни знаци;
2. Техническото изпробване на МПС, освен в специални сервизни работилници;
3. Движението на моторни превозни средства с непочистена ходова част, причиняващи замърсяване на улиците;
4. Напускането на района на строителния обект на моторни превозни средства с непочистена ходова част.
Чл.36. Забранява се движението по улиците и пътищата извън населените места на пътни превозни средства с животинска тяга без необходимите симетрично поставени светлоотразителни знаци – два бели или жълти светлоотразителя отпред, два червени светлоотразителя отзад, при движение през нощта и при намалена видимост – отзад вляво светещо тяло, излъчващо бяла или жълта добре различима светлина, съгласно Закона за движение по пътищата, а през тъмната част на денонощието водачите им следва да носят светлоотразителни жилетки.
Чл.37. Забранява се движението на верижни машини по пътищата за обществено ползване. Движението на пътни превозни средства с вериги за сняг е разрешено само когато пътните условия изискват това.

Раздел V

Архитектурно-художествено оформяне на населените места

Чл.38. Рекламните, фирмените и указателните надписи и материали задължително трябва да отговарят на следните условия:
1. да не са с антиконституционен характер и да не противоречат на действащото законодателство в Република България;
2. да са написани на кирилица, като се допускат и надписи на латиница, в случай че водещ е надпис на кирилица;
3. да се поддържат от ползвателите в естетичен и приветлив вид.
Чл.39. Задължават се търговските дружества, организациите, учрежденията и едноличните търговци, притежаващи магазини, да поддържат витрините и входовете на същите в добър вид. Всички повредени витрини, счупени стъкла, решетки и други подобни трябва да бъдат поправени или подменени в седемдневен срок.
Чл.40. Забранява се използването на повредени светлинни реклами. Повредите да се отстраняват в тридневен срок от появяването им.
Чл.41. Агитационните и политическите материали да се поставят на определените от кмета на Общината места след съгласуване с кметовете на кметства и кметските наместници на съответните населени места, съгласно разпоредбите на Изборния кодекс. На стени, витрини и огради може да се поставят след разрешение на собственика или управителя на съответния имот. Същите да се отстранят в едноседмичен срок след приключване на събитието, за което са били предназначени.
Чл.42. Промяна във външния вид на сградите се извършва по реда на Закона за устройство на територията.
Чл.43. Временна художествена украса на населените места, предназначена за празници и тържества, може да се извършва след съгласуване с кмета на Общината, кметовете на кметства и кметските наместници.

Раздел VІ

Режим на строителните площадки

Чл.44. На строителните площадки при ограждането, извършването на строителните работи, стоварването и ползването на строителните материали, да се полагат грижи за запазването от повреда дървесните видове и фасадите на сградите, съоръженията, тротоарите и уличните настилки.
Чл.45. Участниците в строителството, съгласно Закона за устройството на територията, са длъжни:
1. Да поддържат в добър вид строителната площадка, като не допускат разпиляване на материали и замърсяване на района;
2. Да укрепят подходите за влизане и излизане на транспортните средства в района на извършеното строителство.
Чл.46. При откриване на строителна площадка да се спазват разпоредбите на Закона за устройство на територията.

Глава трета

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ

Чл.47 (1) Нарушителите на настоящата Наредба, физически лица се наказват с глоба в размер от 100 лв. до 2000 лв., а едноличните търговци и юридически лица с имуществена санкция в размер от 1000 лв. до 20 000 лв.
(2) За повторни или системни нарушения на същата разпоредба глобата или имуществената санкция се удвоява.
Чл.48 (1) Административните наказания се диференцират за всеки конкретен случай според тежестите на нарушението, мястото, времето и начинът на извършване, степента на вина, вредоносния резултат от него.
(2) Актовете за установяване на административни нарушения по Наредбата се съставят от кметовете на кметства и кметските наместници, служителите на общинската администрация и служителите на Районно управление Две могили при Областна дирекция на МВР – Русе.
(3) Наказателни постановления се издават от кмета на Общината въз основа на акт, съставен от лицата по ал.2;
(4) Административнонаказателното производство по тази Наредба се осъществява по реда на Закона за административните нарушения и наказания;
(5) Служителите на Полицейски участък Иваново са длъжни да оказват съдействие на лицата по ал.2 при упражняване контролни функции по Наредбата;
Чл.49 За административни нарушения, извършени от малолетни, непълнолетни на възраст от 14 до 16 години и лица, поставени под пълно запрещение, отговарят съответно родителите, попечителите или настойниците, които съзнателно са допуснали извършването им, съгласно ЗАНН.
Чл.50 За административни нарушения отговарят и непълнолетни, които са навършили 16 години, но не са навършили 18 години, когато са могли да разбират свойството и значението на извършеното нарушение и да ръководят постъпките.
Чл.51. За неуредените в тази глава въпроси се прилага Законът за административните нарушения и наказания.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Повторно“ е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на акта, с който на нарушителя е наложено наказание за същото по вид нарушение.
2. „Системно“ е нарушението, извършено три или повече пъти в едногодишен срок от влизането в сила на първото наказателно постановление, с който на нарушителя се налага наказание за същото по вид нарушение.

Сподели:

Още новини от деня