кв-дружба

Нова покрита товарна рампа ще бъде изградена към бившия комбинат за битови услуги на бул. „Васил Левски“ № 4

В Община Русе е постъпило Заявление вх. №УТ-24-166/10.07.2023 г. от Лозан Сотиров Дойчинов, с което изразява желание да му се учреди право на пристрояване на „ПРИСТРОЙКА – ПОКРИТА ТОВАРНА РАМПА КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩА ДВУЕТАЖНА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА“, находящ се в поземлен имот с идентификатор 63427.4.369 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, Община Русе, Област Русе, с площ от 4 870 кв. м., намиращ се в гр. Русе, кв. „Дружба – 1“, бул. „Васил Левски“ №4, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, а по действащия регулационен план на гр. Русе, представляващ УПИ II – 24 комбинат за битови услуги в кв. 855, обект на Акт за частна общинска собственост №6681/ 30.05.2012 г.

Съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №82/ 15.05.2019 г. за собственост върху недвижим имот, том I, рег. №917, дело №60/ 2019 г. по описа на нотариус рег. №630 на НК с район на действие РС – Русе, Лозан Сотиров Дойчинов е собственик на сграда с идентификатор 63427.4.369.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Община Русе, Област Русе, с адрес: гр. Русе, кв. „Дружба-1“, бул. „Васил Левски“ №4, със застроена върху 89 кв.м., брой етажи: 2, с предназначение Административна, делова сграда, построена на основание отстъпено право на строеж.

Предоставена е скица-предложение за виза за проектиране, издадената от Главния архитект на Община Русе, предвидено е застрояване за изграждане „ПРИСТРОЙКА – ПОКРИТА ТОВАРНА РАМПА КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩА ДВУЕТАЖНА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА“, в гореописания общински имот с размери 6,70/ 12,20 м. и застроена площ 81,74 кв.м., към сграда с идентификатор 63427.4.369.4 – собственост на заявителя.

Комисията по общинска собственост е разгледала преписката и с Протокол №1/19.12.2023 г. дава своето съгласие за учредяване право на пристрояване на обект: „ПРИСТРОЙКА – ПОКРИТА ТОВАРНА РАМПА КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩА ДВУЕТАЖНА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА“, към съществуваща двуетажна административна сграда с идентификатор 63427.4.369.4 па КККР на гр. Русе, с адрес: гр. Русе, кв. „Дружба-1“, бул. „Васил Левски“ №4 по реда на чл.38, ал.2 от Закона за общинската собственост, след решение на Общински съвет – Русе.

Предлаганата продажба е включена в проекта на „Годишна програма за управление и разпореждане с общинските имоти през 2024 г.“.

Пазарната стойност на отстъпваното право на пристрояване, определена от лицензиран оценител е в размер на 9 035,00 лв. (девет хиляди тридесет и пет лева).

Нормативната стойност на правото на пристрояване, определена съгласно Решение на Общински съвет – Русе за минимални цени при разпореждане с общински имоти е в размер на 2 588,00 лева лева.

Данъчната оценка на описаното право на пристрояване, съгласно удостоверение издадено от Дирекция МДТ при Община Русе е в размер на 2 873,70 лв.

Днес общинските съветници в Русе дадоха своето съгласие за учредяване на възмездно право на пристрояване за изграждане на „ПРИСТРОЙКА – ПОКРИТА ТОВАРНА РАМПА КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩА ДВУЕТАЖНА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА“ с размери 6,70/ 12,20 м. и застроена площ 81,74 кв.м., към съществуваща двуетажна административна сграда с идентификатор 63427.4.369.4 па КККР на гр. Русе, с адрес: гр. Русе, кв. „Дружба-1“, бул. „Васил Левски“ №4, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.4.369 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, Община Русе, Област Русе, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, а по действащия регулационен план на гр. Русе, представляващ УПИ II – 24 комбинат за битови услуги в кв. 855, обект на Акт за частна общинска собственост №6681/ 30.05.2012 г., на ЛОЗАН СОТИРОВ ДОЙЧИНОВ, срещу заплащане на цена в размер на 9 035,00 лв., без включени дължими данъци и такси, които се дължат от суперфициара.

Сподели: