Дом-майка-и-дете-ДМСГД

Нова сграда за социалната услуга „Резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст“ ще бъде изградена на ул. „Никола Вапцаров“ № 20 в Русе

Теренът, предназначен за изграждане на „Обект за социална услуга – резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст“ представлява урегулиран поземлен имот (УПИ) II „Дом Майка и дете“, кв. 5921 по плана на ж.к. „Дружба III“, град Русе, съответстващ на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 63427.4.609 по кадастралната карта и кадастралния регистър (КККР) на град Русе, и с административен адрес – гр. Русе, ж.к. „Дружба III“, ул. „Никола Вапцаров“ №20.

Съгласно Закона за социалните услуги всички домове за стари хора следва да се реформират в съответствие със стандартите за качество на резидентната грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст, определени в Наредбата за качеството на социалните услуги, в срок до 01.01.2025 г.

Дом за стари хора (ДСХ) „Възраждане“ е специализирана институция за предоставяне на социални услуги на стари хора, с капацитет 234 души, която се помещава в съществуваща сграда, намираща се на ул. „Алея Възраждане” № 86 в град Русе. Тази съществуваща сграда следва да бъде преустроена в съответствие с гореспоменатите стандарти за качество. Условията за обитаване ще бъдат значително подобрени като стаите да бъдат оразмерени в съответсвие с изисквянията на Наредбата за качеството на социалните услуги. Осигуряването на стаи за един обитател от минимум 10-12 м2, а за двама – най-малко 15-18 м2 води до редуциране на капацитета на сградата от 234 души в момента – до 120 души след реконструкцията.

Във връзка с гореизложеното е налична доказана необходимост от ново строителство на сграда – „Обект за социална услуга – резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст“.

Теренът, определен за проектиране и изграждане на „Обект за социална услуга – резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст“, е имот – публична общинска собственост, представляващ УПИ II „Дом Майка и дете“, кв. 5921 по плана на ж.к. „Дружба III“, град Русе, съответстващ на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 63427.4.609 по кадастралната карта и кадастралния регистър (КККР) на град Русе, и с административен адрес – гр. Русе, ж.к. „Дружба III“, ул. „Никола Вапцаров“ №20 и с площ 13 414,00 кв.м. Със Заповед №302 и №303 от 05.10.1979 г. е одобрен Регулационен и застроителен план на жилищен микрорайон „Дружба III“.

С Решение № 304, прието с протокол №14 от 19.11.2020 г. на Общински съвет – Русе е одобрен Общия устройствен план на община Русе (ОУПО). Съгласно предвиждането на ОУПО Русе за територията, в която попада УПИ II „Дом Майка и дете“, е определена Зона „Оо“ – Зона за обществено-обслужващи дейности, със следните устройствени показатели: максимална плътност на застрояване – 60%; максимален Кинт – 3; минимална озеленена площ – 30%; максимална кота корниз – 20м.

Към настоящия момент в имота има няколко съществуващи сгради:

  • Сграда с идентификатор 63427.4.609.1 (брой етажи 4 и застроена площ 1602 м2), 63427.4.609.2 (брой етажи 3 и застроена площ 112 м2), и 63427.4.609.3 (брой етажи 1 и застроена площ 319 м2) – 3 функционално свързани секции, в която се помещават над 7 социални услуги – различни форми на грижа за деца и възрастни, пералня, която обслужва домовете за стари хора в град Русе, както и детска ясла.
  • Сграда с идентификатор 63427.4.609.4, с функционално предназначение за Сграда за енергопроизводство, брой етажи 1, застроена площ 148 м2.

Във връзка с инвестиционните намерения на Община Русе, а именно да изгради „Обект за социална услуга – резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст“, е издадена Виза за проектиране от Главния архитект на Община Русе.

Община Русе ще инвестира в изготвяне на проект за „Обект за социална услуга – резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст“, находящ се в (УПИ) II „Дом Майка и дете“, кв. 5921 по плана на ж.к. „Дружба III“, град Русе, съответстващ на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 63427.4.609 по кадастралната карта и кадастралния регистър (КККР) на град Русе, и с административен адрес – гр. Русе, ж.к. „Дружба III“, ул. „Никола Вапцаров“ №20.

Преди започване на проектирането да се направи обстоен оглед на обекта и прилежащата му територия.

Новопредвиденото застрояване да е ситуирано в незастроеното пространство, в южната част на имота, съгласно визата за проектиране. Сградата да осигурява достъпна архитектурна среда. При ситуирането на обекта за социална услуга да се спазят допустимите нормативи за градоустройствените показатели на Зона „Оо“ – Зона за обществено-обслужващи дейности: максимална плътност на застрояване – 60%; максимален Кинт – 3; минимална озеленена площ – 30%; максимална кота корниз – 20м.

Препоръчително е да има пряка визуална връзка между вътрешните сградни пространтва и вътрешния двор. Условията за обитаване в тях трябва да станат максимално най-близки до домашната среда, да дават възможност на обитателите за уединение, самостоятелност, спокойствие и сигурност.

Стаи за потребителите

Да се обособят стаи за един или най-много двама обитатели. Единичните стаи да са с площ най-малко 10-12 кв. м., а двойните стаи с площ най-малко 15-18 кв. м.

Да се предвидят неголям брой семейни гарсониери за настаняване на двама обитатели, свързани с роднинска връзка.

Да се проектират самостоятелни (единични) стаи със собствен санитарен възел, както и определен брой (например около 10% от общия брой на стаите) самостоятелни апартаменти тип „боксониери“ в които да има всички необходими условия за самостоятелен живот, тоест освен функциите за спане и дневни дейности да има възможност за самостоятелно приготвяне на храната (обособен кухненски бокс с котлон, фурна, микровълнова печка, кухненска мивка, аспиратор и хладилник), пране и гладене (автоматична пералня, дъска за гладене и ютия).

Стаите на обитателите да се отделят функционално от зоните и помещенията за общо ползване.

Стаите да са с прозорци, които се отварят по начин, гарантиращ безопасност и възможност за проветряване. Подпрозоречната височина в помещенията е най-малко 95 см. По-малка височина се допуска, ако прозоречните отвори са обезопасени. От външната страна на прозорците и вратите се поставят прегради против насекоми, а когато е необходимо и прегради (в надземните помещения) за обезопасяване и сигурност на потребителите на услугата. Прозорците и другите отвори се изграждат по начин, който не създава условия за събиране на прах и отпадъци. Да се предвидят щори в зависимост от изложението на стаите.

Да се осигури минималното обзавеждане за един потребител, което трябва да включва легло, маса, стол, гардероб и шкаф за лични вещи. Стаите да дават възможност и за адаптиране към индивидуалните нужди на обитателите – практикуване на хоби, хранене в стаята и др. Препоръчително е да се предвиди определен процент от леглата, но не повече от 30% от общия брой, да бъдат мултифункционални (медицински), за да се отговори на потребностите на лицата, които са в по-тежко здравословно състояние.

Към стаите да се предвидят съответните санитарни възли, които да ползват един до двама обитатели. Размерите на санитарните възли да са удобни за хора, използващи помощни средства за придвижване – проходилки, бастуни, инвалидни колички, тоалетни столове и др. Да се монтират душове с терморегулиращи вентили. Да не се допуска наличие на прагове между помещенията. Изискването за недопустимост на прагове при врати се отнася за всички помещения до които обитателите имат достъп, включително при входни и балконски врати, асансьори и пр. Важно условие е всички врати към стаи да имат минимална светла ширина 100 см.

Жилищните помещения за потребители и работните помещения за персонала да са с осигурено естествено осветление и проветрение.

/снимката е архивна и с илюстративна цел/

Сподели: