Навръх националния празник на Румъния общинските съветници в Русе гласуваха за трети мост при Дунав

Нова складова база с офиси ще обособи край Мартен „Душков Карго“

В дирекция „Инвестиционно проектиране, устройство и кадастър“ към Община Русе е постъпило искане, с вх. №УТ-27-10 от 27.01.2023 г. от „Душков Карго“, представлявано от Денислав Душков Цонев, за разрешаване изработването на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ с идентификатор 47336.11.346, местност „Вехтите лозя“, землището на гр. Мартен, община Русе, чрез упълномощено лице- арх. Орлин Неделчев с Пълномощно №1106 от 01.02.2023 г. от Нотариус с Рег. №618.

Към настоящия момент имотът е земеделска територия, с начин на трайно ползване – Лозе, категория на земята – 6. В разработеното от възложителя задание за проектиране на ПУП на ПИ с идентификатор 47336.11.346 се предвижда промяна на предназначението за цялата територия на имота, с площ 1 566 кв.м.

Съгласно Общ устройствен план (ОУП) на община Русе, одобрен с Решение №304, прието с протокол №14 от 19.11.2020 г. на Общински съвет-Русе, ПИ с идентификатор 47336.11.346 попада извън строителните граници на гр. Русе, в територия за „Смесена многофункционална зона- Разновидност 2“ (Смф2).

Предвидено е с ПУП–ПЗ да се определи устройствена територия за „Смесена многофункционална зона- Разновидност 2“ (Смф2), като се спазят изискванията за параметри съгласно чл. 19 от Наредба №7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони:

  • плътност на застрояване (П застр.) –  до 50 %;
  • интензивност на застрояване (К инт.) – до 2,0;
  • озеленена площ (П озел.) – от 20%;
  • Кота корниз- до 15м.

Със скицата-предложение се предвиждат ограничителни линии на застрояване отстоящи на 3м от вътрешните имотни граници и съобразени с преминаващите въздушни електропроводи. За имота се предвижда ново застрояване със складова база с офиси за фирмени нужди. Имотът попада в санитарно-охранителна зона на водоизточник SOZ 376 TK4 PS MARTEN като съгласно чл. 82 от Правила и нормативи за прилагане на ОУПО- Русе, проектът за ПУП следва да се съобрази с изискванията на Наредба №3 от 16.10.2000 г.

Общински съвет – Русе ще одобри по време на редовното си заседание през този месец задание за проектиране на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на ПИ с идентификатор 47336.11.346, находящи се в местност „Вехтите лозя“, землището на гр. Мартен, община Русе, като се изпълнят изискванията на чл. 108, ал. 2 от ЗУТ. С проекта за ПУП-ПЗ да се определи устройствена зона „Смесена многофункционална зона- Разновидност 2“ (Смф2), съгласно предвижданията на ОУПО- Русе, като се спазят изискванията за параметри на устройствените нормативи за зоната. ПУП да се разработи с ограничителни линии на застрояване отстоящи на по 3м от вътрешните имотни граници и съобразени със сервитута на преминаващите въздушни електропроводи. Предвижданото ново застрояване със складова база с офиси за фирмени нужди да се съобрази с ограничителните линии.

Проектът за ПУП-ПЗ  трябва да се съобрази с изискванията на Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове, Наредба №16 за сервитутите на енергийните обекти и Наредба №3 от 16.10.2000 г.

Ще бъде разрешено изработването на ПУП – ПЗ на ПИ с идентификатор 47336.11.346, находящи се в местност „Вехтите лозя“, землището на гр. Мартен, община Русе, в съответствие с одобреното задание.

Сподели: