Нов многофункционален камион доставиха в Ценово по трансграничен проект

Нов многофункционален камион доставиха в Ценово по трансграничен проект

Вече четиринадесет месеца Община Ценово, в качеството си на водещ партньор, съвместно с Комуна Хотареле и Комуна Гряка – Румъния, успешно реализира проект ROBG-417 „ТРАНСГРАНИЧНО ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ЦЕНОВО – ХОТАРЕЛЕ – ГРЯКА СРЕЩУ ПРИРОДНИ РИСКОВЕ“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие с Договор за безвъзмездна финансова помощ № 83520 от 20.07.2018 г. чрез Програма ИНТЕРРЕГ V-А Румъния-България 2014-2020 г. по Приоритетна ос 3: „Безопасен регион“, Специфична цел 3.1 „Подобряване на съвместното управление на риска в трансграничния регион“. Общата допустима стойност на проекта, след подписването на Допълнително споразумение № 1 от 30 май 2019 г. към Договора за безвъзмездна финансова помощ, е 829 984,18 евро, от които 705 486,54 евро са от Европейския фонд за регионално развитие. Продължителността на проекта е 24 месеца.

На 11 септември 2019 г. съгласно условията на договора с външен изпълнител в Община Ценово бе доставен специализиран автомобил Мерцедес Унимог U427 с висока проходимост за работа при тежки терени със следното интервенционно оборудване: самосвална платформа: Унимог PB6; пясъкоразпръскващо устройство: Bucher KA2000/C; гребло за сняг: Bucher ULC30; предна косачка с храсторезна глава за почистване на канали, за отводняване на банкети, за отстраняване на треви и храсти, и поддръжка на противопожарни ивици: Mulag MKM700.

Доставеното ново спецализирано оборусване ще спомогне за постигането на общата цел на проекта, а именно да се подобри съвместното управление на риска в трансграничния регион Румъния-България.

Сподели:

Още новини от деня