Новите русенски тролейбуси пътуват към града

Новите русенски тролейбуси пътуват към града

Общинско търговско дружество „Общински транспорт Русе” ЕАД има едностепенна система на управление. Дружеството е с регистриран капитал 4 501 000 лева, разпределен в 45 010 броя акции по 100 лева номинална стойност на една акция и е увеличен през 2022 г. след решение на Общинския съвет. Към 31.12.2022 г. размерът на собствения капитал на дружеството е 2 766 хил. лева и е увеличен в абсолютно изражение със 1 644 хил. лева спрямо 2021 г. Дружеството е вписано в ТР към АВ с ЕИК 117690845.

Основната дейност на „Общински транспорт Русе” ЕАД е осъществяване на услуги в областта на обществения транспорт. През изминалата 2022 г. дружеството обслужва 7 тролейбусни линии. Тази дейност е осъществявана с помощта на 41 броя тролейбуси и други помощни превозни средства.

През 2022 г. приходите на дружеството се формират от:

-предоставяне на транспортни услуга – превоз на пътници по утвърдени разписания с тролейбуси по градската транспортна схема на гр. Русе;

-предоставяне на други услуги – реклама, технически прегледи и др.;

-субсидии и компенсации от национален и общински бюджети.

Размерът на приходите през 2022 г. е 6 906 хил. лева, при отчетени приходи в размер на 3 450 хил. лева през 2021 г. През 2022 г. са признати от дружеството приходи от:

-субсидии за покриване на загуби – 1 460 хил. лева;

-по проект „Заетост за теб“ – 2 хил. лева;

-по ПМС 151 (програма 60/40) – 134 хил. лева;

-по Програма за компенсиране на небитови клиенти на ел. енергия по РМС – 578 хил. лева;

-по ПМС във връзка с ковид – 47 хил. лева;

-по процедура „Подкрепа за МПС за преодоляване на последствията от ковид“ – 173 хил. лева

Финансовият резултат от основната дейност за 2022 г. е загуба в размер на 556 хил. лева, при отчетена загуба в размер на 357 хил. лева през 2021 г.

„Общински транспорт Русе“ ЕАД е партньор с Община Русе и бенефициент на безвъзмездна финансова помощ при изпълнение на проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за шосеен транспорт – електрически автобуси и тролейбуси за Община Русе“ по процедура BG16M1OP002-5.004 „Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух“.

Към 31.12.2022 г. дружеството отчита като финансирания по проекта суми в размер на 21 559 хил. лева, като са отчетени и 2 350 хил. лева текущи приходи, пропорционално на начислените амортизации за съответните активи.

През 2022 г. в „Общински транспорт Русе“ ЕАД са изпълнени следните инвестиционни цели:

-доставени са 24 броя употребявани автобуса Van Hool A330;

-доставени са и въведени в експлоатация 37 нови разделителни стрелки по контактната мрежа в рамките на проекта по ОПОС;

-проведена е процедура по доставка на 15 нови тролейбуса и е подписан договор с изпълнител. Доставките започнаха от четвъртото тримесечие на 2023 г.;

-проведена е процедура за избор на изпълнител на система за видеонаблюдение и броене на пътниците в обществения транспорт;

-подписан е договор за изграждане на БКТП 2*1000kVA на терена на новото депо на дружеството. Очаква се приключване на строителните дейности до края на първото полугодие на 2023 г.

През 2023 г. дружеството работи в следните инвестиционни насоки:

-доставка на 15 броя нови тролейбуси;

-доставка на 10 броя употребявани автобуса;

-завършване строежа на БКТП 2*1000kVA и паркинг за 20 електробуса;

-ремонт и реконструкция на ВКМ от кръстовището на Симова мелница до Централна жп гара.

Сподели: