Новият електронен начин за кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони чрез ИСУН 2020 изясняват в Русенско

Областен информационен център – Русе организира в периода от 20 до 29 март поредица от информационни срещи, посветени на актуалните и предстоящи процедури за кандидатстване по оперативните програми през тази година и по Програмата за развитие на селските райони с
акцент – новият електронен начин за кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони чрез ИСУН 2020.

Сред отворените в момента за кандидатстване процедури за общини са:

– Процедура No BG06RDNP001 – 7.001 Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
– Процедура „Транснационални партньорства” – част от координираната транснационална покана на ниво Европейски съюз за набиране на проектни предложения

На 20 март от 11:00 часа в залата на Общинския съвет ще се проведе информационната среща в Ценово.

Подобни публикации
Сподели:
ЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ НОВИНИ В РАЗДЕЛ "НОВИНИ"