Нови детски площадки ще бъдат изградени в детски ясли 1, 4, 5 и 15

В Инвестиционната програма на общината за 2021 г. е включен обект „Детски площадки в Детска ясла 1, Детска ясла 15, Детска ясла 4 и Детска ясла 5 в град Русе“ за 200 000 лв. Съгласно указания на Министерството на финансите , ФО – 35/25.05.2021г. относно изготвяне на разчетите/отчетите за финансиране на капиталови разходи, не е коректно няколко обекта да се отразяват на една позиция. В тази връзка кметът на Община Русе Пенчо Милков предлага на общинските съветници и те гласуваха днес корекция:

било  – обект „Детски площадки в Детска ясла 1, Детска ясла 15, Детска ясла 4 и Детска ясла 5 в град Русе“ за 200000лв. в дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи  в детска градина“§ 5100 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“; става – четири нови обекта: – обект „Детска площадка в Детска ясла 1“ за 50000лв.; обект „Детска площадка в Детска ясла 4“ за 50000лв.; обект „Детска площадка в Детска ясла 5 за 50000лв.; обект „Детска площадка в Детска ясла 15“ за 50000лв., в същата дейност §5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“

Сподели: