Нови механизми за защита и подкрепа на деца жертви на насилие въвежда проектът FIRST и в Русе

В средата на септември започна проектът FIRST – Finding, Investigating, Redress and Support (Намиране, Разследване, Защита и Подкрепа) съ-финансиран по Програма „Права, равенство и гражданство“. Проектът си поставя за цел да повиши докладването на случаите на насилие и/или сексуално насилие над деца, както и да повиши качеството на последващата подкрепа на жертвите. Той ще е с продължителност 2 години. Съществена активност в проекта ще бъде създаването на уеб-базирана платформа, която предоставя възможност за докладване в случай на заплаха от насилие или за регистриране на вече извършено посегателство. Тя ще предоставя и подробна, възрастово адаптирана информация за различните видове насилие.

Ще се изгради мрежа от специалисти, които са директно ангажирани в работата с деца жертви на насилие и осигуряват тяхната подкрепа. Усилия ще бъдат насочени и в посока превенция и подкрепа. Предвиждат се интерактивни тренинги на деца и младежи на възраст между 4 и 17 години. Ще се работи и по надграждането на капацитета за справяне със случаи на насилие на деца. За целта се предвиждат обучения и обмяна на опит между специалистите в областта. Ще се насърчава споделянето на експертно мнение и добри практики. Като част от проекта е заложено и повишаването на обществената информираност по отношение на насилието над деца. Това ще се постигне чрез социални кампании, публикации в медиите, интернет активности, насочени към споделяне на информация, както и лични срещи.

Проектът обединява в партньорство четири неправителствени организации със сериозен опит в областта на човешките права и правата на детето, както и две фирми. В този състав партньорската мрежа покрива значителна част от националната територия – столицата (фондация “Право на детство”), три от най-големите региона в България: Пловдив (фондация “Джендър Алтернативи”), Варна (Асоциация “Младежка инициатива за устойчиво развитие”) и Русе (фондация “Право на детство”), региона на Сливен (фондация “Право на детство”), Перник и Кърджали (фондация “Позитивни умения на личността в социума”). Добрите практики, статистическа информация и обучителни материали ще продължат да бъдат споделяни и използвани и след официалното приключване на проекта. Изградените мрежи от специалисти също ще продължат да функционират, за да оказват навременна подкрепа на децата жертви на насилие и/или сексуално насилие.

Сподели: