Нови награди предвижда приетата Наредба № 2 за символите и наградите на Община Бялa

Общинските съветници промениха Наредба № 2 за символите и наградите на Община Бялa, която отмени Наредба за символиката и почетните граждани на град Бяла, приета с Решение № 99 по протокол № 7/27.07.2005 г. на Общински съвет- Бяла. Същата бе с непълно съдържание и се нуждаеше от актуализация спрямо действащите нормативните актове.

С Наредба № 2 за символите и наградите на Община Бяла се уреждат отношенията от местно значение, свързани с вида, съдържанието, начина за ползване и реда за полагане на символите и знаците на Община Бяла. С проекта на наредбата се урежда и статутът на празника на град Бяла. Гербът е описан в проекта на наредбата, както и възможните варианти на използването му и формите, под които се връчва като отличие. Подробно са разработени въпросите за знамето, на Почетните книги и на официалния печат на Община Бяла, както и начина на тяхното съхранение. В нея е направена и подробна регламентация на връчването на званията и наградите на Община Бяла: Почетен гражданин на град Бяла, Почетен знак на Община Бяла, Национална награда „Колю Фичето“, Награда „ Будител на годината “, Награда „Милосърдие на годината“ и Награда „Бизнесмен на годината”.

Нормативната база на Община Бяла се актуализира и допълни с нормативен акт, регулиращ определена дейност, като по този начин се изгради една по-пълна, ефективна и структурирана правна уредба. Постигната е прецизност и прозрачност при прилагане на разпоредбите на Наредбата за символите и наградите на Община Бяла. Осигурена е и оптимална правно-нормативна рамка, даваща възможност за присъждане на званията и наградите: Почетен гражданин на град Бяла, Почетен знак на Община Бяла, Национална награда „Колю Фичето“, Награда „ Будител на годината “, Награда „Милосърдие на годината“ и Награда „Бизнесмен на годината” на лица, допринесли с дейността си за развитието и популяризирането на гр. Бяла.

Сподели: