топла вода чешма

Нови правила за програмата „Изряден клиент“ на „Топлофикация Русе“ от този месец

Нови правила има програмата „Изряден клиент“ на „Топлофикация Русе“ от този месец. В програмата участват ежемесечно всички клиенти, използващи топлинна енергия за битови и небитови нужди, които са изпълнили едновременно следните условия:

1. Нямат просрочени, съдебни и присъдени задължения към „Топлофикация Русе” ЕАД и фирмите за дялово разпределение (ФДР) до последния ден на месеца, за който се издава фактурата.

2. Всички уреди в имота им са с преминала метрологична проверка и са изпълнили в срок предписанията на „Топлофикация Русе” ЕАД и ФДР за метрологична проверка и подмяна на уредите за дялово разпределение.

В случай на неизпълнение на условието по т.2, клиентът възстановява правото да участва в програмата „Изряден клиент” от месеца, следващ месеца, в който е изпълнил предписанията и отговаря на другите условия на програмата.

3. Осигуряват ежемесечен отчет на уредите за дялово разпределение (водомери) от ФДР и „Топлофикация Русе” ЕАД чрез визуален отчет, дистанционен отчет или предоставяне на данни чрез интернет сайта на „Топлофикация Русе” ЕАД. При неосигурен достъп за отчет клиентът губи правото да участва в програмата „Изряден клиент” както за текущия месец, така и за следващия.

„Изрядният клиент” се ползва от пределна цена за Битово гореща вода в размер на 12,00 лева с ДДС за всеки потребен и отчетен кубик битова гореща вода.

Пример:

При цена за съответния месец за един кубик битово гореща вода в размер повече от 12 лева с ДДС, „Изрядният клиент” заплаща за всеки потребен и отчетен кубик цена в размер на 12 лева с ДДС.

При цена за съответния месец за един кубик битово гореща вода в размер по малко от 12 лева с ДДС, „Изрядният клиент” заплаща цената определена от фирмата за дялово разпределение.

За отопление (енергия от отоплителни тела, енергия отдадена от сградна инсталация и енергия от отоплителни тела в общи части) не се прилага отстъпка.

Сподели:

Още новини от деня