Нови социални услуги и подобряване работата на съществуващите дейности бяха обсъдени в Община Русе

Нови социални услуги и подобряване работата на съществуващите дейности бяха обсъдени в Община Русе

В Община Русе бе проведено заседание на Съвета по въпросите на социалните услуги /СВСУ/. Срещата се състоя във връзка с изпълнение на методическите указания на Агенцията за социално подпомагане за включване в Националната карта за социалните услуги.

Присъстваха представители на Регионална дирекция „Социално подпомагане“, Дирекция „Социално подпомагане“,  ОД на МВР, РУО, РЗИ, РУ „А. Кънчев“, Бюрото по труда, частни доставчици с опит в сферата на предоставяне на социалните услуги, както и представители на общинската администрация.

Срещата бе открита от заместник-кмета Енчо Енчев, който представи отговорностите и предизвикателствата пред администрацията по отношение на планирането на социалните услуги на територията на община Русе в следващите 10 години. Дадени бяха предложения за разкриване на нови социални услуги предвид потребностите на общинско, областно и национално ниво, ресурсното и финансовото обезпечаване. Обърнато бе внимание на потребителите от различни целеви групи – деца, възрастни хора, лица с психични разстройства и с интелектуални и физически увреждания.

Националната карта на социалните услуги е изготвена въз основа на Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, с цел планиране на социални услуги съобразно установената потребност. Документът е публикуван за обществено обсъждане на сайта на Агенцията за социално подпомагане /АСП/, както и на сайта на Oбщина Русе.

Сподели: