Новоразкритите малки фирми в Община Борово са предимно в сферата на търговията и услугите

Анализът на малките и средните предприятия е основен от гледна точка, че става въпрос за гръбнака на регионалната икономика. Новоразкритите малки фирми са предимно в сферата на търговията и услугите. Основната част от фирмите са със заетост до 10 човека на фирма. През 2019 г. микро-фирмите съставляват 92% от общия брой на активните фирми в общината. С най-висок относителен дял са тези в отрасъл търговия.

Основните промишлени предприятия на територията на община Борово са от секторите производство на пластмасови и метални изделия, хранително- вкусова промишленост, машиностроене, производство на текстил, облекло и други шивашки изделия. Промишлените предприятия, които развиват дейност на територията на община, са:

  Производствено – търговска кооперация “ЕЛКОН” (производство на опаковки от пластмаса и метални изделия) – със седалище в гр. Русе и производствена база в гр. Борово. Основната дейност е производство електроинсталационни изделия, метални изделия от тръби и листов материал, пластмасови изделия, получени чрез шприцоване, осъществява прахово електростатично боядисване. Част от продукцията реализира чрез износ в Европа и Азия.

  • „Икон” ЕООД (производство на надуваеми плажни и рекламни изделия от меко PVC фолио) седалище в гр. Борово. Основните продукти, които предприятието произвежда, са надуваеми плажни и рекламни изделия; опаковки от кристално фолио; облекла за учебници; тенти, маркучи; гривни и чанти. Част от продукцията изнася на чуждестранни пазари.
  • „Бороимпекс” АД (месодобив и месопреработка)- седалище в гр. Борово, основната дейност на предприятието е производство на месни продукти.
  •  „СОЛАР ЕНЕРДЖИ 5“ ЕООД– с. Обретеник, общ. Борово, Фирмата  се  занимава с Производство на електрическа енергия.
  • „Готекс“ ЕООД (Производство на горно облекло, без работно на ишлеме)-гр.Борово.
  • „Робусти“ ЕООД- гр. Борово. Фирмата се занимава с дърводобив, дървопреработване и търговия с дървесина.
  • „Виктор М“ – гр. Борово. Фирмата се занимава с дърводобив, дървопреработване и търговия с дървесина.
  • „Мадикс“ АД – гр. Борово. Фирмата произвежда  принадлежности за риболов: захранка, подхранка, кюспе.

  Анализът на фирмената структура по големина на предприятията в община Борово показва доминиращ дял на микро предприятията (до 9 заети). За 2019 г. те са 106 бр., а общият брой на малките (от 10 до 49 заети). Данните за малките и средни предприятия са представени агрегирано, поради конфиденциалност на информацията.

За 2015-2018 г. броят на микро предприятията се е запазил постоянен, а спрямо 2014 г. се отчита ръст от 7 предприятия. В МСП сектора се наблюдава спад в броя на предприятията. В този сектор ( 12% от предприятията на територията на община Борово) е съсредоточена голяма част от икономическия потенциал на общината, а именно- малките и средни предприятия допринасят в по- голяма степен за реализирането на общата произведена продукция за 2018 г.- 80,74%, както и за Нетните приходи от продажби от нефинансовите предприятия -75,30%. Заетите лица в микро предприятията са 185 лица, а в малките и средни предприятия- общо 357 лица. В МСП са съсредоточени 89% от ДМА. Половината от МСП са локализирани в гр. Борово. Обобщението, което може да се направи от анализа на фирмената структура по големина е, че МСП сектора в община Борово е водещ за развитието на общинската икономика.

Сподели: