Новостите в нормативната уредба в сферата на енергетиката представи изпълнителният директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие Ивайло Алексиев

Новостите в нормативната уредба в сферата на енергетиката представи изпълнителният директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие Ивайло Алексиев

Новостите в нормативната уредба в сферата на енергетиката представи изпълнителният директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие /АУЕР/ Ивайло Алексиев днес в Русе. Фокусът на заседанието, което бе водено от заместник областния управител Георги Георгиев, бе поставено върху промените в законите за енергийната ефективност и използването на енергия от възобновяеми енергийни източници. Според Георгиев подобни теми са актуални, защото те са от ключово значение както за икономическото ни развитие в условията на бързо променящата се глобална среда, така и за опазването на природата. „Освен опазването на околната среда подобни инвестиции правят българското стопанство по-малко уязвимо към международната икономическа конюнктура и по-устойчиво към геополитическите сътресения“, каза заместник областният управител и отбеляза, че борбата с климатичните промени не само че ще ни осигури нормален начин живот в чисто социален план, но и има и изключително важно икономическо значение за света. Георгиев припомни, че през последните години Областната администрация в Русе е реализирала няколко проучвателни проекта по тази тематика и бе категоричен, че ръководството на институцията ще продължи да насърчава прехода към „чисти“ енергийни ресурси, като приоритизира тяхното изграждане и въвеждане в експлоатация.

Алексиев-АУЕР

В рамките на заседанието изпълнителният директор на АУЕР сподели, че със законовите промени се цели да се дадат повече права на потребителите на енергия, така че те да могат освен да произвеждат и потребяват самостоятелно енергия и да продават безпроблемно остатъка. За целта са създадени и нови текстове в Закона за енергията от възобновяеми енергийни източници, които регламентират две основни понятия – потребител на собствена електрическа енергия от възобновяеми източници и общност за възобновяема енергия. Първото означава, че всеки потребител на собствена електроенергия от ВЕИ може да произвежда и съхранява произведената енергия и да продава излишъка й, а второто дава право на крайните потребители, включително домакинствата, да участват в общност за възобновяема енергия, без да губят правата или задълженията си като крайни потребители и без да се налага да изпълняват неразумни или дискриминационни условия или процедури. Особено внимание по време на срещите беше обърнато и на сертификатите за енергийни характеристики на сградите. От представената информация стана ясно, че за нови сгради документът е с валидност от 10 години, а за такива, които вече са въведени в експлоатация е обвързан със срока на достигнатия клас не енергопотребление. За “D”, “E”, “F” и “G” той е 4 години, за “C” е 6, за “B” – 8, а за “A” – 10 години. В сертификатите се отбелязва и дела на използваната възобновяема и невъзобновяема енергия.

Не по-малко внимание беше отделено и на добрите европейки практики и все по-увеличаващата се роля на общините в този сектор. По последни данни над 90% от жилищните сгради в страната са с нисък енергиен клас – “E”, “F” и “G”. По данни от 2018 г. домакинствата в страната, изпитващи ограничения при отоплението на жилището си, са близо 34%. През следващите години се предвижда продължаване процеса на либерализация на цените на енергията, включително за домакинствата, както и включване на сградите и транспорта в схема за търговия с емисии. Поетапно ще се работи и за въвеждането на още по-високи изисквания строежа на сгради – т.нар. сгради с „нетни нулеви емисии“. Все по-активно ще се работи и за актуализиране на мерките в общинските програми, насърчаващи използването на енергия от възобновяеми енергийни източници. Фокусът ще бъде поставен върху анализа на възможностите за изграждане на геотермални системи на общински сгради, подмяна на осветлението в населените места, използване на горива от необиологичен произход в обществения транспорт и други подобни. На този етап може да се твърди, че възобновяемата енергетика в България се развива добре и нейният дял в енергийния микс се увеличава. Постепенно ще се работи и за развитието на концепцията за подобряване на административното обслужване на принципа на „едно гише“ конкретно в сферата на енергийната ефективност. Тази услуга ще се предоставя от общинските администрации, като тя ще включва предоставяне на информация за актуални програми и проекти, както и персонално оказване на техническа помощ и консултиране.

В заседанието участваха представители на местната и държавната власт. Сред тях беше и Стилиян Алексиев, който е главен експерт в русенското териториално звено на АУЕР. Изпълнителният директор на АУЕР Ивайло Алексиев беше в Русе по покана на областния управител Данаил Ковачев. Веднага след заседанието двамата проведоха среща, чийто фокус бе върху възможностите за развитие на сътрудничеството между двете институции.

Сподели: