emc distribution русе

Ново оборудване и въвеждане на стандарта БДС EN ISO 50001 ще направи производството на ЕМЦ Дистрибюшън ЕООД Русе по-енергийно ефективно

оп иновации и конкурентоспособност

На 25.01.2019 г. от 10:00 часа в производствената база на „ЕМЦ Дистрибюшън“ ЕООД на адрес град Русе, бул. „Тутракан” № 100, се проведе втори информационен ден във връзка с изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001-0657-C01 по проект „Повишаване на енергийната ефективност на „ЕМЦ ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД чрез инвестиции в ново високотехнологично оборудване” по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия” на Оперативна Програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.” Размерът на европейското финансиране по проекта е 1 270 240 лв., а на националното съфинансиране – 224 160 лв.

На събитието присъстваха служители в различни отдели на предприятието, както и представители на регионални медии в град Русе.

В рамките на събитието „ЕМЦ Дистрибюшън” ЕООД представи пред заинтересованите страни основната цел на проекта – чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да бъде постигнат устойчив растеж и повишаване на устойчивата конкурентоспособност на предприятието. Представени бяха и заложените дейности по проекта: инвестиция в обновлението на част от съществуващото производствено оборудване, въвеждане и сертифициране на стандарт БДС EN ISO 50001, осигуряване на публичност на проекта, както и извършване на Одит на проекта.

Към момента на провеждане на събитието, бенефициентът вече е сключил договор за доставка на Тръбна линия за производство на стоманени тръби от високоякостна стомана, както и тръби за автомобилната индустрия с по-специални свойства и генератор за заваряване.

Сключени са и четири броя договори за услуги – за въвеждане и сертификация на стандарт БДС EN ISO 50001, за изпълнение на мерки за публичност и за Одит на проекта.

Дата: 25.01.2019 г.                                                           

Бенефициент: Валентин Великов Маринов – Управител на „ЕМЦ Дистрибюшън“ ЕООД

www.eufunds.bg

Проект BG16RFOP002-3.001-0657-C01„Повишаване на енергийната ефективност на „ЕМЦ ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД чрез инвестиции в ново високотехнологично оборудване“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ЕМЦ Дистрибюшън“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Сподели:

Още новини от деня