главният експерт в Дирекция "Бюро по труда" - Русе Йорданка Генчева

Ново рекордно ниско ниво на регистрирана безработица в Община Русе през март

Йорданка ГенчеваПрез март 2018 г. постъпилите на работа регистрирани безработни лица от община Русе са 406. Започналите работа безработни с работническа професия са 108, специалистите са 178, а тези без квалификация – 120. От всички устроени на работа 228 са жени, а 81 са младежи до 29-годишна възраст. Постъпилите на работа лица с трайни увреждания са 9, висшистите – 106 /26,1%/, продължително безработните – 22. На първичния трудов пазар са наети 346 безработни лица, а по програми, мерки и схеми за заетост – 60. Със съдействието на трудовите посредници е осигурена заетост на 314 души.
Общо обявените през март свободни работни места /СРМ/ от работодатели на територията на община Русе са 461.

Отчита се нарастване на търсенето на работна сила в сравнение с предходния февруари – с 41 СРМ. На първичния трудов пазар са обявени 431 СРМ. От частния сектор са обявени 357 СРМ, а в зависимост от икономическите дейности най-много са заявени в в сферата на търговията – 91 места. Следват машиностроене /61/, шивашко производство /56/, административни и спомагателни дейности /29/, транспорт и складиране /23/, образование /18/, селско и горско стопанство /16/, здравеопазване /10/ и др.

Като най-търсени през март могат да се посочат професиите: обслужващ магазин; продавач консултант; машинен оператор, изделия от метал; водачи на товарни автомобили; общи работници; машинни оператори, шиене; гладачи; мебелисти; учители и др.

На субсидирания трудов пазар в община Русе през март са обявени 30 СРМ по програми за заетост, 29 от които са по схеми на ОПРЧР.

Входящият поток безработни през март е 423 души /414 новорегистрирани и 9 с възстановена регистрация/, с 11 повече спрямо февруари. Изходящият поток от безработни лица отбелязва значително нарастване и се състои от 608 души /със 167 повече в сравнение с февруари/.

Броят на регистрираните безработни намалява и в края на март 2018 г. за община Русе те са 2662, със 187 по-малко от края на февруари. В сравнение със същия период на предходната година се отчита значителен спад на регистрираната безработица – в края на март 2017 г. регистрираните безработни лица са били 2820 /т.е. със 158 повече/.

Равнището на безработица в края на март 2018 г. за община Русе е 3.3% , с 0,2 п.п по-малко от предходния месец и с 3.5 процентни пункта под това за страната. За март равнището на регистрираната безработица за страната също намалява спрямо февруари и е 6,8% .

Като търсещи работа лица са регистрирани и 83 заети, 21 учащи и 67 пенсионери.

Продължително безработните лица от община Русе /с престой в ДБТ над 1 година/ са 325.
По професионален признак разпределението на безработните лица през март се различава от февруари. Регистрираните безработни специалисти са почти без промяна спрямо предходния месец:– 41,2%, но се отчита леко нарастване на дела на безработните с работническа професия – от 29.0% на 30.4% и намаление на лицата без специалност – от 29,2% до 28.4%.

Разпределението на регистрираните безработни в общината според образованието през март не се различава съществено от предходните месеци, като преобладават тези със средно образование – 1499 /56,3%/, хората с висше образование са 701 /26,3%/, а тези с основно и по-ниско образование – са 462 /17,4%/.

Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 37,8% /1007/. Броят на регистрираните в ДБТ младежи от община Русе е 326, относителният им дял е – 12,2%.

Регистрираните лица с намалена работоспособност са 315, съобщи по време на пресконференция днес Йорданка Генчева – главен експерт „Активна политика на пазара на труда“ в дирекция „Бюро по труда“ – Русе.

Подобни публикации
Сподели:
ЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ НОВИНИ В РАЗДЕЛ "НОВИНИ"