Пускат движението па ремонтирания участък от бул. "Липник"

Ново улично осветление ще има по бул. „Липник“

Община Русе ще възложи изпълнението на мерки за повишаване на енергийната ефективност на част от системата за улично осветление на град Русе – тази по бул. „Липник“, вкл. детелината към бул. „България“. В настоящия момент осветлението е реализирано посредством осветители оборудвани с натриеви лампи с високо налягане (НЛВН). Липсва система за управление на осветлението.  

Ще се подменят всички съществуващи осветители с нови, с по-висока енергийна ефективност светодиодни улични осветителни тела. Отделно следва да изтеглят нови проводници в стълбовете (където е физически възможно), да се подменят тези рогатки, които са в лошо техническо състояние, да се подменят разклонителните кутии, които са в лошо техническо състояние. Да се възстановят капаците на технологичните отвори на стълбовете. Всички стари предпазители в стълбовете да се подменят с автоматични прекъсвачи. Да се направят измервания на съществуващите заземители (на стълбове и касети) от сертифицирана лаборатория. Заземители, които не отговарят на нормите да се рехабилитират. Да се монтират нови заземители според предвижданията на техническия проект. При наличие на стълбове, които са с нарушена конструктивна цялост и/или липсват, същите следва да бъдат подменени с нови и/или добавени нови. Осветлението по бул. „Липник“ се захранва от 13 бр. табла за улично осветление, като тези които са в незадоволително техническо състояние следва да бъдат подменени.

По друг проект Община Русе реализира единна система за мониторинг и радиоуправление на уличното осветление. Новите осветители по бул. „Липник“ следва да се присъединят към системата.

Прогнозната сума е 267 900 лева без ДДС. Приета е оферта от асеновградската фирма „Запрянови – 03“ ООД.

сн. Архив

Сподели:

Още новини от деня