Пускат движението па ремонтирания участък от бул. "Липник"

Ново улично осветление ще има по бул. „Липник“

Време за прочитане: < 1 мин.

Община Русе ще възложи изпълнението на мерки за повишаване на енергийната ефективност на част от системата за улично осветление на град Русе – тази по бул. „Липник“, вкл. детелината към бул. „България“. В настоящия момент осветлението е реализирано посредством осветители оборудвани с натриеви лампи с високо налягане (НЛВН). Липсва система за управление на осветлението.  

Ще се подменят всички съществуващи осветители с нови, с по-висока енергийна ефективност светодиодни улични осветителни тела. Отделно следва да изтеглят нови проводници в стълбовете (където е физически възможно), да се подменят тези рогатки, които са в лошо техническо състояние, да се подменят разклонителните кутии, които са в лошо техническо състояние. Да се възстановят капаците на технологичните отвори на стълбовете. Всички стари предпазители в стълбовете да се подменят с автоматични прекъсвачи. Да се направят измервания на съществуващите заземители (на стълбове и касети) от сертифицирана лаборатория. Заземители, които не отговарят на нормите да се рехабилитират. Да се монтират нови заземители според предвижданията на техническия проект. При наличие на стълбове, които са с нарушена конструктивна цялост и/или липсват, същите следва да бъдат подменени с нови и/или добавени нови. Осветлението по бул. „Липник“ се захранва от 13 бр. табла за улично осветление, като тези които са в незадоволително техническо състояние следва да бъдат подменени.

По друг проект Община Русе реализира единна система за мониторинг и радиоуправление на уличното осветление. Новите осветители по бул. „Липник“ следва да се присъединят към системата.

Прогнозната сума е 267 900 лева без ДДС. Приета е оферта от асеновградската фирма „Запрянови – 03“ ООД.

сн. Архив

Сподели:

Още новини от деня