Дарение от хранителни продукти за дом „Приста“ – Русе Служителите на РЗИ получиха лични предпазни средства

Нов корпус ще бъде изграден в Дом за пълнолетни лица с деменция „Приста“

Днес общинските съветници одобриха задание за проектиране на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на нов ПИ с идентификатор 63427.182.43, образуван от ПИ с идентификатори 63427.182.34, 63427.182.35 и 63427.182.36 по КККР на гр. Русе, местност Над линията, като се изпълнят изискванията на чл. 108, ал. 2 от ЗУТ. С проекта за ПЗ се определя смесена многофункционална устройствена зона от разновидност 2, отговарящо на предвижданията на Общ устройствен план на община Русе, с устройствени показатели съгласно чл. 44 от Наредба №7 от 22.12.2003 г. Като с ПЗ се запазват като елемент на плана, съществуващите сграда в ПИ 63427.182.35. С ПЗ се предвижда обединяването на трите имота в един ПИ с идентификатор 63427.182.43, застрояването е с ограничителни линии, свободно разположено, с височина до 10,00 м., изтеглено на законоустановените разстояния от имотните граници и при спазване сервитутите на преминаващите през имота комуникации. С ПУП се създава режим на устройство и застрояване на новообразувания имот и изграждане на нови сгради за социални грижи, свободно разположени, със силуетно изграждане на обемите, отчитащо пространственото въздействие и характера на околното пространство. ПУП да се съобрази със становищата дадени с писма с рег. №30-9965-51#1 от 10.03.2021 г. от „ЕРП Север“ АД и рег. №30-9965-51#2 от 16.03.2021 г. от „ВиК“ ООД – Русе.

Разрешено е изработването на ПУП – ПЗ на нов ПИ с идентификатор 63427.182.43, образуван от ПИ с идентификатори 63427.182.34, 63427.182.35 и 63427.182.36 по КККР на гр. Русе, местност Над линията, в съответствие с одобреното в т. 1 задание.

В Дирекция „Инвестиционно проектиране, устройство и кадастър“ към Община Русе е постъпило искане, с вх. №УТ-27-19 от 18.02.2021 г., от Община Русе, за разрешаване изработването на подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на нов ПИ с идентификатор 63427.182.43, образуван от ПИ с идентификатори 63427.182.34, 63427.182.35 и 63427.182.36 по КККР на гр. Русе, местност Над линията.

Имотите предмет на разработката са собственост на Община Русе, съгласно Актове за публична общинска собственост вписани под №129, том 11, вх. рег. №4219, дело 2277 от 19.05.2020 г.; №4, том 18, вх. Рег. №7493, дело 3634 от 20.08.2011 г. и №132, том 11, вх. Рег. №4218, дело 2280 от 19.05.2020 г. по титула на Служба по вписванията – Русе.

Поземлени имоти 63427.182.34 и 6327.182.36 са земеделска земя, с начин на трайно ползване „за санаториум, балнеосанаториум, профилакториум“. Поземлен имот 63427.182.35 е урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „за обект, комплекс за социални грижи“, с реализирано застрояване на 14 сгради – предимно сгради за социални грижи и складови и обслужващи дейности на Дом за пълнолетни лица с деменция „Приста“. Имотите са разположени източно от републикански път Е85 Русе-Велико Търново, като достъпа до тях се осъществява чрез директно отклонение от същия (ПИ 63427.182.27) и от местен път, които не е отразен в КККР, всички общинска публична собственост.

В задание за проектиране на ПУП се предвижда промяна предназначението за земята на ПИ 63427.182.34 и ПИ 6327.182.36 и обединяването им с ПИ 63427.182.35, като се изработи проект за План за застрояване.

Предвидено е с ПУП – ПЗ да се определи смесена многофункционална устройствена зона от разновидност 2 (Смф 2), отговарящо на предвижданията на Общ устройствен план (ОУП) на община Русе. Устройствените показатели в терени, отредени за социални грижи са съгласно чл. 44 от Глава единадесета от Наредба №7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, а именно:

  • плътност на застрояване (П застр.) – до 30 на сто;
  • интензивност на застрояване (К инт.) – до 1,2;
  • минимална озеленена площ (П озел.) – до 40 на сто;

В заданието за проектиране на ПУП е предвидено да се запазят като елемент на плана, съществуващите сграда в ПИ 63427.182.35. С ПЗ се предвижда обединяването на трите имота в един имот с идентификатор 63427.182.43, с ограничителни линии на застрояване ново, свободно разположено застрояване и с височина до 10,00 м., изтеглено на законоустановените разстояния от имотните граници и при спазване сервитутите на преминаващите през имота комуникации. С ПУП се създава режим на устройство и застрояване на новообразувания имот и изграждане на нови сгради за социални грижи, свободно разположени, със силуетно изграждане на обемите, отчитащо пространственото въздействие и характера на околното пространство.

Към предложението са приложени и становища дадени с писма с рег. №30-9965-51#1 от 10.03.2021 г. от „ЕРП Север“ АД и рег. №30-9965-51#2 от 16.03.2021 г. от „ВиК“ ООД – Русе, с които следва да бъде съобразен бъдещият проект.

Сподели: