Онлайн обучението на студентите от всички курсове на факултетите и филиалите на Русенския университет ще бъде до края на зимния семестър

Нов курс в Русенския университет

РУСЕНСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“ и ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ

организират обучение за следдипломна квалификация на тема:

ОСНОВИ  НА  ФОКУСИРАНАТА  КЪМ  РЕШЕНИЯ  КРАТКА  ТЕРАПИЯ

за специалисти от помагащите професии

с водещ лектор: д-р Пламен Панайотов

Фокусираният към решения подход се прилага като вид терапевтична и консултативна дейност в разнообразни социални сфери. Използването на езика като инструмент за постигане на желаните от клиентите промени е в неговата основа.

Обучението е с подчертана практическа насоченост и с възможност за прилагане на наученото в различни социални области като индивидуална, семейна и групова психотерапия, работа с деца и възрастни с увреждания, работа със соматично болни, при предоставяне на социални услуги, бизнес-консултиране и други.

За записване и участие в курсa:

  • Изпратете на ел. адрес amihaylova@uni-ruse.bg попълнено и сканирано ЗАЯВЛЕНИЕ с данни от диплом за завършено висше образование (педагогика, медицина, психология, здравни грижи, соц. дейности, право, или друга хуманитарна специалност).

Административно обслужване: г-жа Антонина Михайлова (0887 867217, 082 888 567)

  • Заплатете такса от 300 лв. по сметка*  IBAN: BG97 UBBS 8002 3106 0294 01

              UBBS BGSF ТБ-ОББ АД, клон „Възраждане“ – Русе

              Tитуляр на сметката: РУ „Ангел Кънчев“, ЦПО 

              Oснование: Курс „ОФРКТ“

/* При необходимост от фактура за плащането, изпратете на посочения електронен адрес данни за издаването й./

Сподели: