Нов проект на Община Русе превръща бившия дом "Св. Димитър Басарбовски" в два центъра за грижа за лица с психични разстройства и деменция

Нов проект на Община Русе превръща бившия дом „Св. Димитър Басарбовски“ в два центъра за грижа за лица с психични разстройства и деменция

Вероятно през декември ще бъде подписан договорът за разкриване на Център за грижа за лица с психични разстройства и Център за грижа за лица с различни форми на деменция на територията на бившия Дом „Свети Димитър Басарбовски“ в кв. „Възраждане“ в Русе. Това съобщи днес Мариела Личева – директор на дирекция „Здравни и социални дейности“. В момента проектното предложение е на етап оценка от управляващия орган, като дори експерти на МРРБ са посетили в Русе за заснемане състоянието на сградата.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството уведоми преди 4 месеца Община Русе за обявена процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“, в която Община Русе е определена като конкретен бенефициент. Процедурата се реализира в рамките на приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж” /ОПРР/ 2014-2020, с общ бюджет 41,4 млн. лв. и с допустими кандидати – общини, включени в Картата на резидентните услуги и Картата на услугите за подкрепа в общността.

Представената възможност е във връзка с изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа и Планът за действие за периода 2018-2021 г. като грижата е насочена към осигуряване на достъп до качествени социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора с психични разстройства и деменция. Планът за действие е разработен от работна група, в която са широко представени заинтересованите страни – съответните отговорни държавни институции, Националното сдружение на общините в Република България, както и представители на неправителствените организации, ангажирани с дейности в областта на социалните услуги за възрастни хора и хора с увреждания. Планът е приет с Решение №28 от 19 януари 2018 година на Министерски съвет и е одобрен на заседание на Съвета за координация при управление на средствата от Европейския съюз. В плана се поставя специален акцент върху деинституционализацията на грижата за възрастните хора и хората с увреждания, както и се определят услугите, които ще бъдат финансирани по ОПРР.

Съгласно предвиденото в Плана за действие, по процедурата ще се финансират дейности по изграждане, ремонт, обзавеждане и оборудване, необходими за създаване на нови социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора, съобразени с европейските изисквания за деинституционализация и живот в общността, разработени от Министерство на труда и социалната политика.

Чрез кандидатстване и реализиране на проектни дейности по настоящата процедура, Община Русе има възможност да осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нови качествени социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора в съответствие с Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа.

В насоките за кандидатстване бе заложено на територията на Община Русе да бъдат разкрити Център за грижа за лица с психични разстройства и Център за грижа за лица с различни форми на деменция, с предвидена безвъзмездна финансова помощ за изграждането на инфраструктурата в общ максимален размер от 1 125 000,00 лв., като не се изисква съфинансиране от конкретния бенефициент.

Допустимите дейности по настоящата процедура са:
– Строителство, ремонт, реконструкция, обновяване на сграден фонд за социални услуги в общността (в т.ч. за социални услуги от резидентен тип), във връзка с процеса на деинституционализация на грижата за възрастни хора и хора с увреждания (включително ново строителство – изграждане, както и пристрояване, реконструиране и преструктуриране на пространства), включително прилежащото им дворно пространство;
– Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за горепосочените сгради/помещения, като част от цялостното им обновяване;
– Подобряване/осигуряване на достъп за хора с увреждания до и в гореспоменатите сгради/помещения.

За изпълнение на допустимите дейности по процедурата е предвидено да се използва сградата на закрития Дом за деца лишени от родителски грижи „Св. Димитър Басарбовски“, предмет на Акт за публична общинска собственост №5333/30.01.2008 г., с адрес: гр. Русе, ж.к. „Възраждане, ул. „Доростол“ №108.

Социалната услуга ще бъде поддържана минимум 5 години след датата на приключване на дейностите по проекта и верификация на искането за окончателно плащане от страна на УО. Предназначението на сградата/помещенията, обект на интервенция по проекта, няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след датата на приключване на дейностите по проекта и верификация на искането за окончателно плащане от страна на УО.

Сподели:

Още новини от деня