работници строителство нова сграда обект център русе

Нов рекорд в Община Русе – регистрираната безработица остава само 3.1 % през август

През август 2018 г. постъпилите на работа регистрирани безработни лица от община Русе са 259. Започналите работа безработни с работническа професия са 89, специалистите са 114, а тези без квалификация – 56. От всички устроени на работа 140 са жени, а 59 са младежи до 29 год. възраст. Постъпилите на работа лица с трайни увреждания са 19, висшистите – 69 /26,6%/, продължително безработните – 32. На първичния трудов пазар са наети 238 безработни лица, а по програми, мерки и схеми за заетост – 21. Със съдействието на трудовите посредници е осигурена заетост на 236 души.

Обявените през август свободни работни места от работодатели на територията на община Русе са общо 560 – с 81 повече от предходния месец. На първичния трудов пазар са обявени 486 СРМ. От частния сектор са обявени 309 свободни работни места, а в зависимост от икономическите дейности най-много са заявени в сферата на административните и спомагателните дейности – 82. Следват образованието – 73 СРМ, търговията – 53, услугите и охранителната дейност – 41 СРМ, здравеопазването и социалната работа – 32, машиностроенето – 25, хотелиерството и ресторантьорството – 16, и др.

Като най-търсени през месеца, могат да се посочат следните професии: учители; помощник – възпитатели; психолози; технически сътрудници; продавач -консултанти и др., заети в сферата на търговията; социални асистенти; чистачи; готвачи; общи работници; електромонтьори; стругари; шлосери; заварчици; машинни оператори; монтажници и др.

На субсидирания трудов пазар в община Русе през август са обявени 21 СРМ: по насърчителни мерки – 2, по програми за заетост и обучение – 19 СРМ , 13 от които са по схеми на ОПРЧР.

Входящият поток безработни е 409 души /398 новорегистрирани и 11 с възстановена регистрация/, с 49 по-малко в сравнение с юли. Изходящият поток от безработни е равен на входящия, като нараства с 6 души спрямо предходния месец /403 души /.

В края на август 2018 г. регистрираните безработни лица за община Русе са 2503 – с 1 лице по-малко в сравнение с юли. Спрямо същия период на предходната година се отчита спад на регистрираната безработица – в края на август 2017 г. регистрираните безработни лица от община Русе са били 2576 /със 73 повече/.

Равнището на безработица в края на август 2018 г. за община Русе е 3.1% , толкова, колкото и в предходния месец, и с 2.5 процентни пункта под това за страната. За август равнището на регистрираната безработица за страната е 5.6 %, с 0.1 п.п. под нивото от предходния месец – 5.7% .

Като търсещи работа лица са регистрирани и 89 заети лица, 21 учащи се и 75 лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Продължително безработните лица от община Русе /с престой в ДБТ над 1 година/, са 295 – с 3 лица по-малко спрямо юли 2018 год.

По професионален признак, разпределението на безработните лица през август отново не се различава съществено от това през предходния месец. Преобладават регистрираните безработни специалисти, с ръст на техния относителен дял до 42.3 % /нарастване с 0.2%/. Делът на безработните с работническа професия също леко нараства до 31.% / увеличение с 0.2 п.п./, а лицата без специалност са 26.4 % / с 0.4 % по-малко/.

Разпределението на регистрираните безработни лица в общината според образованието, също не се различава от предходните месеци, като преобладават тези със средно образование – 1347 /54%/, хората с висше образование са 682 /27%/, а тези с основно и по-ниско образование са 470 /19%/.

Разпределението по възрастови групи показва, че отново най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 37,8% /946/. Броят на регистрираните в ДБТ младежи от община Русе е 300, относителният им дял е 12%. Регистрираните лица с намалена работоспособност са 316.

Сподели:

Още новини от деня