община бяла

Няколко временни безлихвени заема отпуска Община Бяла по проекти

Общински съвет – Бяла даде своето съгласие за предоставяне на временни безлихвени заеми от временно свободните средства по Общинския бюджет за 2022 година, както следва:

        1. в размер на 30 000,00 лв. от временно свободните средства по Бюджета на Община Бяла за 2022 г. за нуждите на Проект „Осигуряване на топъл обяд в град Бяла, област Русе“.

        2. в размер на 15 000,00 лв. от временно свободните средства по Бюджета на Община Бяла за 2022 г. за нуждите на Проект „Подобрени пътни възли Гюргево-Бяла за по-добра връзка с инфраструктурата на мрежата ТЕN-Т“ по Програма „Интеррег V-A Румъния-България“, с код на проекта в е-MS: ROBG-442, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ №92993/13.08.2018 г.

        3. в размер на  100 000,00 лв. от временно свободните средства по Бюджета на Община Бяла за 2022 г. за нуждите на Проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Проект BG05M9OP001-6.002-0108- „Патронажна грижа + в община Бяла“.

        4. в размер на 50 000,00 лв. от временно свободните средства по Бюджета на Община Бяла за 2022 г. за нуждите на Проект „Нова възможност за младите хора“.

Сподели: