Няколко лекарски кабинета в Две могили ще бъдат отдадени под наем

Община Две могили е собственик на следните две сгради – публична общинска собственост, именно:

1. Обществена сграда „Д-р Ангел Брайков” (бивша Поликлиника), с идентификатор 20184.1.1565.1 по КККР на гр. Две могили. Същата е на три етажа, със застроена площ 492 кв. м., с предназначение „Здравно заведение”. Сградата попада върху Поземлен имот с идентификатор 20184.1.1565 по КККР на гр. Две могили, съгласно Акт за публична общинска собственост № 3725 от 24.03.2015 г.

2. „Дворно място“ с площ от 1800 кв. м., съставляващо УПИ VIII-237 в кв. 21 по регулационния план на с. Батишница, община Две могили, област Русе, заедно с построената в него двуетажна масивна сграда върху площ от 150 кв. м. (новата сграда на Кметството в село Батишница), съгласно Акт за публична общинска собственост № 4036/15.03.2019 г.

В деловодството на Община Две могили е постъпило заявление от д-р Тихомир Максимов от гр. Бяла, с което лицето изявява желание да наеме част от по-горе описаните сгради за срок от 10 години с цел предоставяне на медицински грижи, както следва:

1. „Помещение“ № 5, с площ от 16,58 кв. м. – лекарски кабинет, намиращ се на първи етаж от триетажна масивна сграда, находяща се в поземлен имот с идентификатор № 20184.1.1565 по КККР на гр. Две могили, на адрес: гр. Две могили, ул. „Христо Ботев“ № 19.

2. „Помещение“ № 6, с площ от 17,70 кв. м. – лекарски кабинет, намиращ се на първи етаж от триетажна масивна сграда, находяща се в поземлен имот с идентификатор № 20184.1.1565 по КККР на гр. Две могили, на адрес: гр. Две могили, ул. „Христо Ботев“ № 19.

3. „Помещение“ № 7, с площ от 18,04 кв. м. – лекарски кабинет, намиращ се на първи етаж от триетажна масивна сграда, находяща се в поземлен имот с идентификатор № 20184.1.1565 по КККР на гр. Две могили, на адрес: гр. Две могили, ул. „Христо Ботев“ № 19.

4. „Помещение“ с площ от 14,00 кв. м. – лекарски кабинет, намиращ се на първи етаж от двуетажна масивна сграда, находяща се в УПИ VIII-237 в кв. 21 по плана на с. Батишница, с адрес: с. Батишница, ул. „Христо Ботев“ № 2.

5. „Помещение“ с площ от 12,80 кв. м. – лекарски кабинет, намиращ се на първи етаж от двуетажна масивна сграда, находяща се в УПИ VIII-237 в кв. 21 по плана на с. Батишница, с адрес: с. Батишница, ул. „Христо Ботев“ № 2.

Съгласно разпоредбата на чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост „Свободни имоти или части от тях – публична общинска собственост, могат да се отдават под наем за срок до 10 години от Кмета на Общината след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс, след Решение на Общинския съвет. Въз основа на резултатите от търга или конкурса се сключва договор за наем от Кмета на Общината или от оправомощено от него длъжностно лице“.

В тази връзка и с цел осигуряване на медицински грижи на жителите на Община Две могили, предлагам да бъдат отдадени под наем вкупом за временно и възмездно ползване за срок от 10 години описаните по-горе помещения, част от имоти публична общинска собственост.

Гореописаните помещения, находящите се в гр. Две могили са включени в Раздел ІV на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Две могили за 2022 г., а помещенията, които се намират в с. Батишница не са включени в Раздел ІV на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Две могили за 2022 г.

Днес съветниците дадоха своето съгласие да бъдат включени в Раздел IV от Годишната програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Две могили за 2022 година следните помещения – част от недвижим имот – публична общинска собственост за срок от 10 години, а именно:

1.1. „Помещение“ с площ от 14,00 кв. м. – лекарски кабинет, намиращ се на първи етаж от двуетажна масивна сграда, находяща се в УПИ VIII-237 в кв. 21 по плана на с. Батишница, с адрес: с. Батишница, ул. „Христо Ботев“ № 2, съгласно Акт за публична общинска собственост № 4036/15.03.2019 г.

1.2. „Помещение“ с площ от 12,80 кв. м. – лекарски кабинет, намиращ се на първи етаж от двуетажна масивна сграда, находяща се в УПИ VIII-237 в кв. 21 по плана на с. Батишница, с адрес: с. Батишница, ул. „Христо Ботев“ № 2, съгласно Акт за публична общинска собственост № 4036/15.03.2019 г.

2. Дава съгласие да бъдат отдадени под наем вкупом за временно и възмездно ползване като лекарски кабинети чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване на част от следните имоти–публична общинска собственост, а именно:

1. „Помещение“ № 5, с площ от 16,58 кв. м. – лекарски кабинет, намиращ се на първи етаж от триетажна масивна сграда, находяща се в поземлен имот с идентификатор № 20184.1.1565 по КККР на гр. Две могили, на адрес: гр. Две могили, ул. „Христо Ботев“ № 19, съгласно Акт за общинска собственост № 3725 от 24.03.2015 г.

2. „Помещение“ № 6, с площ от 17,70 кв. м. – лекарски кабинет, намиращ се на първи етаж от триетажна масивна сграда, находяща се в поземлен имот с идентификатор № 20184.1.1565 по КККР на гр. Две могили, на адрес: гр. Две могили, ул. „Христо Ботев“ № 19, съгласно Акт за общинска собственост № 3725 от 24.03.2015 г.

3. „Помещение“ № 7, с площ от 18,04 кв. м. – лекарски кабинет, намиращ се на първи етаж от триетажна масивна сграда, находяща се в поземлен имот с идентификатор № 20184.1.1565 по КККР на гр. Две могили, на адрес: гр. Две могили, ул. „Христо Ботев“ № 19, съгласно Акт за общинска собственост № 3725 от 24.03.2015 г.

4. „Помещение“ с площ от 14,00 кв. м. – лекарски кабинет, намиращ се на първи етаж от двуетажна масивна сграда, находяща се в УПИ VIII-237 в кв. 21 по плана на с. Батишница, с адрес: с. Батишница, ул. „Христо Ботев“ № 2, съгласно Акт за публична общинска собственост № 4036/15.03.2019 г.

5. „Помещение“ с площ от 12,80 кв. м. – лекарски кабинет, намиращ се на първи етаж от двуетажна масивна сграда, находяща се в УПИ VIII-237 в кв. 21 по плана на с. Батишница, с адрес: с. Батишница, ул. „Христо Ботев“ № 2, съгласно Акт за публична общинска собственост № 4036/15.03.2019 г.

Имотите описани по-горе да се използват за предоставяне на първична или специализирана извънболнична помощ, съгласно чл. 11, ал. 1 от Закона за лечебните заведения.

Определена е начална месечна наемна цена за частта от недвижимите имоти, съгласно т. 4.1. от Приложение № 1 „Тарифа за определяне на минимални месечни наемни цени на квадратен метър за отдаване под наем на общински нежилищни имоти” към Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Две могили, област Русе в размер на 0,20 ст. (двадесет стотинки) за кв.м. за обекти, намиращи се в гр. Две могили и 0,18 ст. (осемнадесет стотинки) за кв. м. за обекти намиращи се извън гр. Две могили или 15,29 лв. (петнадесет лева и двадесет и девет стотинки) без ДДС и 18,35 лв. (осемнадесет лева и тридесет и пет стотинки) с ДДС за всички помещения.

Стъпката на наддаване е 10 % (десет процента) от началната цена.

Определени са следните условия за допускане до участие в търга:

1. Кандидатите да са регистрирани по Търговския закон или по Закона за кооперациите, съгласно чл. 3 от Закона за лечебните заведения;

2. Кандидатите да отговарят на изискванията за лечебни заведения за извънболнична помощ, съгласно чл. 8, ал. 1, т. 1, б. „а” и т. 2, б. „а” от Закона за лечебните заведения;

3. Кандидатите да имат сключен договор с Национална здравноосигурителна каса.

Сподели: