община русе

Няколко машини за почистване и дезинфекция ще закупи Община Русе

С §41 от Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето (ДВ, бр. 44 от 2020 г., в сила от 14.05.2020 г.) се даде възможност на общините да разходват до 30% от средствата по чл.60, ал.2, т.1 и 2 и чл.64, ал.1 от Закона за управле­ние на отпадъците (ЗУО) за прилагане на противоепидемични мерки по чл.63, ал.4 и ал.7 от Закона за здравето (ЗЗ). Съгласно писмо изх. № АО-3430-(3)/ 19.08.2020г. на Директора на РИОСВ-Русе, към 31.07.2020г.  Община Русе има налични средства: по чл.60 ЗУО-1 465 320,32 лв.  и по чл.64 от ЗУО – 18 918 450,20 лв., като 30% представляват над 5 милиона лева.

Противоепидемични мерки са мерките спрямо болния, механизма на предаване на инфекцията, контактните лица и външната среда за бързо ликвидиране на епидемичния процес.

Съгласно чл.29 от ЗЗ, общинските органи са задължени заедно с държавата да провеждат политика към осигуряване на здравословна жизнена среда. Правото и възможността на гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно въпроси от местно значение в сферата на здравеопазването и опазването на околната среда е залегнато и в Закона за местното самоуправление и местната администрация, с оглед съблюдаване на специфичните особености на всяко населено място.

Община Русе и град Русе имат стратегическо местоположение, както и достъпност чрез всички видове транспорт. Град Русе е петият по големина град в България и е кръстопът на два паневропейски коридора: №9 (свързващ Северна с Южна Европа, Балтийско със Средиземно море) и №7 (превръщащ река Дунав във вътрешноконтинентална връзка между Източна и Западна Европа). Като трансграничен регион с отпадането на вътрешните граници се създаде нова динамика на движение на хора и товари. Пресичането на двата транспортни коридора създава условия за безпрепятствено движение на хора и превозни средства, с туристическа цел или транзитно преминаващи.

Строгото съблюдаване на изискванията за осигуряване на здравословна среда и условия за неразпространение на епидемии, както и на изискванията за опазване на околната среда е наложително и необходимо за град Русе и община Русе, с оглед наличието на голям брой живеещи, пребиваващи и преминаващи лица и транспортни средства, генериращи по-голям обем от битов отпадък и по-големи емисии на вредни газове.

Вземайки предвид горепосоченото Община Русе и Общински съвет Русе са отговорни  за изпълнение на изискванията за осигуряване на здравословна и чиста околна среда, както по отношение на гостите на града и транзитно преминаващите граждани на Европейския съюз и трети страни, така и по отношение на гражданите на град Русе в съответствие с националната стратегия за национална сигурност.

В усилията си да се гарантира здравната сигурност на гражданите е необходимо с помощта на държавните органи да се осигурят специализирана техника за цялостно почистване, измиване и дезинфекция на обществените пространства-улична пътна мрежа, паркинги, алеи, паркови зони и други зони за обществено ползване, чрез които да се създадат условия за превенция на внос на инфекции с висок епидемичен потенциал в съответствие с Международните здравни правила. Почистването и/или обработката  на тези пространства изисква преди това същите да са освободени от натрупания битов или друг отпадък, който се генерира от дейността на лицата.

Необходимостта от наличие на техниката за почистване, измиване и особено дезинфекциране на обществените пространства, като елемент от осигуряването на ограничено разпространение и бързо ликвидиране на епидемичния процес, както и намаляване на риска от внос на инфекции е разпоредено и от РЗИ-Русе, като компетентен орган по чл. 63, ал.7 от ЗЗ със Заповед № РД-01-2015/04.09.2020г., приложена към настоящото предложение.

С посочената заповед се вменява задължение на Община Русе да организира провеждането на въведени със същата заповед противоепидемични мерки, като следва да извършва дейности по цялостно почистване, измиване и дезинфекциране на публичните пространства, както и вдигане и извозване на битови отпадъци от уличната пътна мрежа.

Община Русе стопанисва зоните за обществено ползване на територията на град Русе, вкл. уличната пътна мрежа, паркингите, парковите зони, тенис кортовете в парка на младежта и други. Тези обекти представляват обществени места, които може да се посещават от всички лица, предвид което за защита на тяхното здраве те следва да бъдат почиствани, измивани и дезинфекцирани.

 В допълнение, следва да се посочи, че масови мероприятия на открито могат да се провеждат в парковете на гр. Русе, както и по определени маршрути от уличната мрежа на града.

Дезинфекция и почистване се предвижда и за стопанисваните спортните обекти на територията на град Русе, разположени на открито, както и за други открити пространства за културни, обществени и образователни мероприятия, както и дворовете на домовете за стари хора. Мероприятията, както е общоизвестно могат да се провеждат и на открито – в парковете на гр. Русе, пл. Свобода, по определени маршрути от уличната мрежа на града. Такива са русенския карнавал, Green rock fest и други. Тези обекти представляват обществени места, които може да се посещават от възрастни и от лица под 18г., предвид което за защита на тяхното здраве те следва да бъдат почистени и дезинфекцирани.

Всички тези обстоятелства обуславят необходимостта от осигуряване на средства за закупуване на техника за дезинфекция, измиване и почистване на обектите и терените за обществено ползване, както и извозването на образуваният битов отпадък.

Това задължение е свързано и с изискването на чл.19 ал.3 т.3 от Закона за управление на отпадъците, според което кмета на общината, следва да организира почистването на териториите на населените места, предназначени за обществено ползване. Същото се потвърждава и от приложеното към настоящото предложение писмо на Министъра на околната среда и водите, с което се дават указания за допустимите разходи. Като т.4 изрично посочва „поддържане на чистотата и дезинфекция на местата, предназначени за обществено ползване и осигуряване на оборудване за дезинфекция и безопасност на публичните пространства и места за обществено ползване.

Поради тази причина е предвидено закупуването на мултифункционални, миещи и дезинфекциращи машини, както и многофункционален контейнеровоз, които да обезпечат спазването на противоепидемичните мерки въведени със Заповед № РД-01-2015/04.09.2020г . на Директора на РЗИ-Русе, съгласувана от Главния държавен здравен инспектор, за цялостно почистване, измиване и дезинфекция на публичните пространства и обществените зони, както и вдигането и извозването на битовите отпадъци.    

На следващо място при изпълнение на мерките за дезинфекция и почистване е необходимо осигуряването на предпазни средства на заетия персонал, поради което се предвижда при спестени средства в следствие на проведена обществена поръчка, същите да се разходват за закупуване на нужните консумативи за техниката (дезинфектанти) и предпазни средства за работещите (предпазни облекла, предпазни маски и ръкавици).

Общинският съвет даде днес своето съгласие Община Русе да разходва до 3 545 800 лв. от натрупаните средства по чл.60, ал.2, т.1 и т.2 и/или чл.64, чл.1 от Закона за управление на отпадъците за закупуване на техника съгласно Приложение № 1 за прилагане на мерките по Заповед № РД-01-2015/04.09.2020г. на Директора на Регионална здравна инспекция – Русе, съгласувана от Главния държавен здравен инспектор, след одобрение на министъра на околната среда и водите, а в случай на спестени средства при закупуването на техниката, същите да се разходват за дезинфектанти, предпазни облекла, предпазни маски и ръкавици.

Сподели:

Още новини от деня