155 години от създаването на пристанище Русе

Няколко нарушения установи АДФИ при проверки в „Пристанищен комплекс – Русе“ ЕАД

Агенция „Държавна финансова инспекция“ оповести данни от извършени проверки в „Пристанищен комплекс – Русе“ ЕАД в доклад No ДИД7РС-7/09.07.2021. Извършени са:

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2018 и 2019 г. разходи за строителство, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки. Проверка на изпълнението на сключените договори относими към отчетените разходи през проверявания период.
2. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2018 и 2019 г. разходи за доставки, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки. Проверка на изпълнението на сключените договори през проверявания период.
3. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2018 и 2019 г. разходи за услуги, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки. Проверка на изпълнението на сключените договори през проверявания период.

Установени са 2 нарушения на чл. 4, ал. 1, във връзка с чл. 5, ал. 2 от ЗФУКПС, чл. 2, ал. 2 от ЗОП – 1 бр., чл. 69, т. 4 от ППЗОП – 1 бр., чл. 57, ал. 3 от ППЗОП – 1 бр., чл. 17, ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП – 1 бр.

Проверени са 4 обществени поръчки 1 426 500 лева без ДДС. Установена е 1 непроведена /неоснователно
проведена обществена поръчка за 737 880 лева без ДДС. Проверени са 13 договора на обща стойност над 1.8 млн. лева.

Сподели: