33 павилиона са поставени на традиционния Мартенски базар в Русе

Няколко неправителствени организации ще получат безвъзмездно ползване на павилиони на бъдещия Мартенски базар в Русе

В Общинска администрация, по реда на тяхното подаване, постъпиха Заявления за предоставяне на павилион в организиран Мартенски базар, с цел провеждане на благотворителни кампании, както следва:

  • Заявление с регистрационен индекс №63-381-2/ 27.10.2021 г. от Сдружение “Развитие на социалния капитал“, ЕИК 177003362, със седалище: гр. Две Могили, бул. „България“ №80;
  • Заявление с регистрационен индекс №36-154-3/ 12.11.2021 г. от Сдружение „Приста скаут“, ЕИК 204950030, със седалище: гр. Русе, ул. „Никола Вапцаров“ №12, вх. 2, ет. 6, ап. 15;

– Заявление с регистрационен индекс №48-17-15/ 23.11.2021 г. от Областен съвет на български червен кръст – Русе, ЕИК: 0007034150102, със седалище гр. Русе, ул. „Плиска“ №2;

  • Заявление с регистрационен индекс №63-20-15/ 23.11.2021 г. от Сдружение „Дете и пространство”, ЕИК 131333228, със седалище: гр. София, район „Красно село“, ул. „Шандор Петьофи“ №25;

Сдружение “Развитие на социалния капитал“ подпомага преодоляване на междурегионалните и вътрешно – регионалните различия в социалната сфера, ограничаване на риска от социална изолация и създаване на условия за развитие и реализация на човешкия капитал.

Сдружение “Развитие на социалния капитал“ желае да проведе благотворителна кампания за събиране на средства за финансиране на дейността на социалното предприятие, чрез ръчно изработени продукти от лица с увреждания, неактивни и трайно безработни.

Сдружение „Приста скаут“ организира и ръководи деца, младежи, младежки структури и организации като подпомага активното им включване в различни области на обществения живот – изкуство, култура, икономика, здравеопазване, образование, околна среда, спорт и др.

Сдружение „Приста скаут“ желае да проведе благотворителна кампания за събиране на средства, чрез саморъчно изготвени от тях мартеници, картички с пожелания и други подаръци за подпомагане на редица благотворителни дейности, като: подпомагане на храм „Свето Възнесение“ за изграждане на нов Олтар, закупуване на книги и учебни помагала за детското отделение на УМБАЛ „Канев център“, участие съвместно с РСОСЗР Русе, Военен клуб Русе, ОУ на МВР Русе за подпомагане децата на „Загинали при изпълнение на служебните задължения“ служители на МО и МВР и др.

Областен съвет на Български червен кръст – Русе е териториална структура на Сдружение „Български червен кръст“ регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, извършващо обществено полезна дейност.

            ОС на БЧК желае да проведе благотворителна кампания за събиране на средства за деца в нужда, чрез саморъчно изготвени от тях мартеници.

Сдружение „Дете и пространство“ е регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, извършващо обществено полезна дейност.                        

Сдружение „Дете и пространство” управлява услуги на територията на Община Русе, както следва:

  1. „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания 2”;
  2. „Дневен център за деца с увреждания- Седмична грижа”;
  3. „Център за социална рехабилитация и интеграция”;
  4. „Дневен център за младежи с увреждания“;
  5. „Център за настаняване от семеен тип за деца/ младежи с увреждания „Вяра“.

            Потребителите на услугите са деца с увреждания и с проблеми в развитието, като две от услугите работят по превенция на изоставянето, чрез осъществяване на подкрепа на родителите в общността.

            В тази връзка Сдружение „Дете и пространство” провежда благотворителна кампания „Да запазим достойнството и уникалността на различието”.

            Набраните средства ще се използват за подобряване качеството на живот на „различните деца”, за които се грижи Сдружение „Дете и пространство”.

Безвъзмездно право на ползване върху имоти и вещи частна общинска собственост може да се учреди след Решение на Общински съвет – Русе, на основание чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 44, ал. 4 от Наредба №1 на Общинския съвет за общинската собственост.

Днес Общински съвет – Русе ще реши:

1. Да се учреди безвъзмездно право на ползване за периода от 14.02.2022 г. до 04.03.2022 г. включително, за срок от деветнадесет календарни дни, в полза на Сдружение “Развитие на социалния капитал“, ЕИК 177003362, спрямо преместваем обект – частна общинска собственост – павилион №31 за търговска дейност, с размери 2,00 м/ 2,00 м и с площ 4,00 кв. м, монтиран в гр. Русе, зона „Б“, пл. „Свобода“, в организиран Мартенски базар, съобразно подробна схема по чл. 56 от ЗУТ, утвърдена от Главния архитект на Община Русе на 19.10.2021 г. и Разрешение за поставяне №133/ 19.10.2021 г. на Главния архитект на Община Русе.

2. Да се учреди безвъзмездно право на ползване за периода от 21.02.2022 г. до 27.02.2022 г. включително, за срок от седем календарни дни, в полза на Сдружение „Приста скаут“, ЕИК 204950030, спрямо преместваем обект – частна общинска собственост – павилион №32 за търговска дейност, с размери 2,00 м/ 2,00 м и с площ 4,00 кв. м, монтиран в гр. Русе, зона „Б“, пл. „Свобода“, в организиран Мартенски базар, съобразно подробна схема по чл. 56 от ЗУТ, утвърдена от Главния архитект на Община Русе на 19.10.2021 г. и Разрешение за поставяне №133/ 19.10.2021 г. на Главния архитект на Община Русе.

3. Да се учреди безвъзмездно право на ползване за периода от 21.02.2022 г. до 01.03.2022 г. включително, за срок от девет календарни дни, в полза на Сдружение „Български червен кръст”, ЕИК 000703415, за нуждите на Областен съвет на български червен кръст – Русе, спрямо преместваем обект – частна общинска собственост – павилион №33 за търговска дейност, с размери 2,00 м/ 2,00 м и с площ 4,00 кв. м, монтиран в гр. Русе, зона „Б“, пл. „Свобода“, в организиран Мартенски базар, съобразно подробна схема по чл. 56 от ЗУТ, утвърдена от Главния архитект на Община Русе на 19.10.2021 г. и Разрешение за поставяне №133/ 19.10.2021 г. на Главния архитект на Община Русе.

4. Да се учреди безвъзмездно право на ползване за периода от 21.02.2022 г. до 02.03.2022 г. включително, за срок от десет календарни дни, в полза на Сдружение „Дете и пространство“, ЕИК 131333228, спрямо преместваем обект – частна общинска собственост – павилион №34 за търговска дейност, с размери 2,00 м/ 2,00 м и с площ 4,00 кв. м, монтиран в гр. Русе, зона „Б“, пл. „Свобода“, в организиран Мартенски базар, съобразно подробна схема по чл. 56 от ЗУТ, утвърдена от Главния архитект на Община Русе на 19.10.2021 г. и Разрешение за поставяне №133/ 19.10.2021 г. на Главния архитект на Община Русе.

Предоставя се и павилион на базара и за нуждите на читалището в Николово.

Сподели: