Поставят павилионите за Мартенския базар в Русе

Няколко неправителствени организации ще получат безвъзмездно право на ползване на павилиони от бъдещия Мартенски базар в Русе

Върху поземлени имоти могат да се поставят преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности – павилиони, кабини, маси, зарядни колонки за електрически превозни средства, както и други елементи на градското обзавеждане (спирки на масовия градски транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници и други).                      

Разположението на всеки преместваем обект се определя чрез схема за поставяне, съгласувана от Главния архитект на Община Русе. Схемите за поставяне са обща и подробни и дават броя на елементите, разположението им, заеманата площ, както и необходимото отстояние между тях.                  

В Общинска администрация, по реда на тяхното подаване, постъпиха Заявления за предоставяне на павилион в организиран Мартенски базар, с цел провеждане на благотворителни кампании, както следва:

 • Заявление с регистрационен индекс №63-381-4/ 11.10.2022 г. от Сдружение “Развитие на социалния капитал“, ЕИК 177003362, със седалище: Област Русе, Община Две могили, гр. Две Могили, бул. „България“ №80;
 • Заявление с регистрационен индекс №36-300-2/ 15.11.2022 г. от Народно читалище „Ново начало – 2021“, ЕИК 206648600, със седалище: Област Русе, Община Русе, с. Николово, ул. „Васил Левски“ №52;
 • Заявление с регистрационен индекс №36-314-1/ 15.11.2022 г. от Народно читалище „Ново начало – 2020“, ЕИК 206319366, със седалище: Област Габрово, Община Габрово, с. Златевци, Кметство;
 • Заявление с регистрационен индекс №63-54-56/ 16.11.2022 г. от Сдружение „Еквилибриум“, ЕИК 117622997, със седалище: гр. Русе, ул. „Борисова“ №27, вх. А, ет. 3, ап. 8;
 • Заявление с регистрационен индекс №36-154-1/ 16.11.2022 г. от Сдружение „Приста скаут“, ЕИК 204950030, със седалище: гр. Русе, ул. „Никола Вапцаров“ №12, вх. 2, ет. 6, ап. 15;
 • Заявление с регистрационен индекс №63-20-19/ 16.11.2022 г. от Сдружение „Дете и пространство”, ЕИК 131333228, със седалище: гр. София, район „Красно село“, ул. „Шандор Петьофи“ №25;
 • Заявление с регистрационен индекс №63-293-11/ 16.11.2022 г. от Сдружение „Дунавско сияние“, ЕИК 176854495, със седалище: гр. Русе, ул. „Капитан Маринов“ №2, бл. „МО-1“, вх. Б, ет. 5, ап. 13;

– Заявление с регистрационен индекс №48-17-18/ 18.11.2022 г. от Областен съвет на български червен кръст – Русе, ЕИК: 0007034150102, със седалище гр. Русе, ул. „Плиска“ №2;

Сдружение “Развитие на социалния капитал“ подпомага преодоляване на междурегионалните и вътрешно – регионалните различия в социалната сфера, ограничаване на риска от социална изолация и създаване на условия за развитие и реализация на човешкия капитал.

Сдружение “Развитие на социалния капитал“ желае да проведе благотворителна кампания за събиране на средства за финансиране на дейността на социалното предприятие, чрез ръчно изработени продукти от лица с увреждания, неактивни и трайно безработни.

Народно читалище „Ново начало – 2021“ развива и обогатява културния живот, социалната и образователната дейност в населеното място, в което осъществява дейността си, запазва обичаите и традициите на българския народ, разширява знанията на гражданите, възпитава и утвърждава националното самосъзнание.

Народно читалище „Ново начало – 2021“ желае да проведе благотворителна кампания за събиране на средства за финансиране на дейността си, чрез саморъчно изготвени мартеници, изработени от младежи, посещаващи организиран кръжок.

Народно читалище „Ново начало – 2020“ развива и възражда българската читалищна дейност, която укрепва духа на българите и допринася за засилване на българщината; запазва, обогатява и развива народните обичаи и традиции; създава условия за развитие на творческите способности на младото поколение; развива и обогатява културния живот;

Народно читалище „Ново начало – 2020“ желае да проведе благотворителна кампания за събиране на средства за финансиране на дейността си, чрез саморъчно изготвени мартеници, изработени от младежи, посещаващи организиран кръжок.

Сдружение “Еквилибриум“ развива в младите хора и техните родители екологично съзнание и загриженост за опазване и съхраняване на естествения свят, флора и фауна; участва в програми, проекти и инициативи, с познавателна и консервационна екологическа цел.

Сдружение “Еквилибриум“ желае да проведе благотворителна кампания за събиране на средства за финансиране на дейността си, чрез ръчно изработени мартеници от децата – ползватели на социалните услуги, доброволци и приятели на сдружението.

Сдружение „Приста скаут“ организира и ръководи деца, младежи, младежки структури и организации като подпомага активното им включване в различни области на обществения живот – изкуство, култура, икономика, здравеопазване, образование, околна среда, спорт и др.

Сдружение „Приста скаут“ желае да проведе благотворителна кампания за събиране на средства, чрез саморъчно изготвени от тях мартеници, картички с пожелания и други подаръци за подпомагане на редица благотворителни дейности, като: подпомагане на храм „Свето Възнесение“ за изграждане на нов Олтар, закупуване на книги и учебни помагала за детското отделение на УМБАЛ „Канев център“, участие съвместно с РСОСЗР Русе, Военен клуб Русе, ОУ на МВР Русе за подпомагане децата на „Загинали при изпълнение на служебните задължения“ служители на МО и МВР и др.

Сдружение „Дете и пространство“ управлява услуги на територията на Община Русе, както следва:

 1. „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания 2”;
 2. „Дневен център за деца с увреждания- Седмична грижа”;
 3. „Център за социална рехабилитация и интеграция”;
 4. „Дневен център за младежи с увреждания“;
 5. „Център за настаняване от семеен тип за деца/ младежи с увреждания „Вяра“.

            Потребителите на услугите са деца с увреждания и с проблеми в развитието, като две от услугите работят по превенция на изоставянето, чрез осъществяване на подкрепа на родителите в общността.

            В тази връзка Сдружение „Дете и пространство” провежда благотворителна кампания „Да запазим достойнството и уникалността на различието” за събиране на средства, чрез ръчно изработени мартеници, поздравителни картички и сувенири, изработени от потребителите на социалните услуги на сдружението.

            Набраните средства ще се използват за подобряване качеството на живот на „различните деца”, за които се грижи Сдружение „Дете и пространство”.

            Сдружение „Дунавско сияние“ е регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, извършващо обществено полезна дейност.

            Дейността на сдружението е в подкрепа на развитието и подпомагането на духовните ценности, гражданското общество, науката, културата, техниката и технологиите, физическата култура и спорта, здравословния начин на живот, екологията и родния туризъм. Сдружение „Дунавско сияние“ желае да проведе благотворителна кампания за събиране на средства за подпомагане на дейността си, чрез ръчно изработени мартеници.

Областен съвет на Български червен кръст – Русе е териториална структура на Сдружение „Български червен кръст“ регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, извършващо обществено полезна дейност.

            ОС на БЧК желае да проведе благотворителна кампания за събиране на средства за деца в нужда, чрез саморъчно изготвени от тях мартеници.

Безвъзмездно право на ползване върху имоти и вещи частна общинска собственост може да се учреди след Решение на Общински съвет – Русе, на основание чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 44, ал. 4 от Наредба №1 на Общинския съвет за общинската собственост.

Предстои на 13 декември Общински съвет – Русе да даде своето:

         1. съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване, в полза на Сдружение “Развитие на социалния капитал“, ЕИК 177003362, спрямо преместваем обект – частна общинска собственост – павилион №31 за търговска дейност, с размери 2,00 м/ 2,00 м и с площ 4,00 кв. м, монтиран в гр. Русе, зона „Б“, пл. „Свобода“, в организиран Мартенски базар, съобразно подробна схема по чл. 56 от ЗУТ, утвърдена от Главния архитект на Община Русе на 11.10.2022 г. и Разрешение за поставяне №176 от 11.10.2022 г. на Главния архитект на Община Русе, за определен период, както следва:

         – от 13.02.2023 г. до 16.02.2023 г. включително, четири календарни дни,

         – от 22.02.2023 г. до 03.03.2023 г. включително, десет календарни дни.

         2. съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване за периода от 13.02.2023 г. до 21.02.2023 г. включително, за срок от девет календарни дни, в полза на Народно читалище „Ново начало – 2021“, ЕИК 206648600, спрямо преместваем обект – павилион №32 за търговска дейност частна общинска собственост, с размери 2,00 м/ 2,00 м и с площ 4,00 кв. м, монтиран в гр. Русе, зона „Б“, пл. „Свобода“, в организиран Мартенски базар, съобразно подробна схема по чл. 56 от ЗУТ, утвърдена от Главния архитект на Община Русе на 11.10.2022 г. и Разрешение за поставяне №176 от 11.10.2022 г. на Главния архитект на Община Русе.

         3. съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване за периода от 22.02.2023 г. до 03.03.2023 г. включително, за срок от десет календарни дни, в полза на Народно читалище „Ново начало – 2020“, ЕИК 206319366, спрямо преместваем обект – павилион №32 за търговска дейност частна общинска собственост, с размери 2,00 м/ 2,00 м и с площ 4,00 кв. м, монтиран в гр. Русе, зона „Б“, пл. „Свобода“, в организиран Мартенски базар, съобразно подробна схема по чл. 56 от ЗУТ, утвърдена от Главния архитект на Община Русе на 11.10.2022 г. и Разрешение за поставяне №176 от 11.10.2022 г. на Главния архитект на Община Русе.

         4. съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване за периода от 22.02.2023 г. до 03.03.2023 г. включително, за срок от десет календарни дни, в полза на Сдружение „Еквилибриум“, ЕИК 117622997, спрямо преместваем обект – павилион №33 за търговска дейност частна общинска собственост, с размери 2,00 м/ 2,00 м и с площ 4,00 кв. м, монтиран в гр. Русе, зона „Б“, пл. „Свобода“, в организиран Мартенски базар, съобразно подробна схема по чл. 56 от ЗУТ, утвърдена от Главния архитект на Община Русе на 11.10.2022 г. и Разрешение за поставяне №176 от 11.10.2022 г. на Главния архитект на Община Русе.

         5. съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване за периода от 13.02.2023 г. до 21.02.2023 г. включително, за срок от девет календарни дни, в полза на Сдружение „Приста скаут“, ЕИК 204950030, спрямо преместваем обект – частна общинска собственост – павилион №33 за търговска дейност, с размери 2,00 м/ 2,00 м и с площ 4,00 кв. м, монтиран в гр. Русе, зона „Б“, пл. „Свобода“, в организиран Мартенски базар, съобразно подробна схема по чл. 56 от ЗУТ, утвърдена от Главния архитект на Община Русе на 11.10.2022 г. и Разрешение за поставяне №176 от 11.10.2022 г. на Главния архитект на Община Русе.

         6. съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване за периода от 13.02.2023 г. до 21.02.2023 г. включително, за срок от девет календарни дни, в полза на Сдружение „Дете и пространство“, ЕИК 131333228, спрямо преместваем обект – частна общинска собственост – павилион №34 за търговска дейност, с размери 2,00 м/ 2,00 м и с площ 4,00 кв. м, монтиран в гр. Русе, зона „Б“, пл. „Свобода“, в организиран Мартенски базар, съобразно подробна схема по чл. 56 от ЗУТ, утвърдена от Главния архитект на Община Русе на 11.10.2022 г. и Разрешение за поставяне №176 от 11.10.2022 г. на Главния архитект на Община Русе.

         7. съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване за периода от 17.02.2023 г. до 21.02.2023 г. включително, за срок от пет календарни дни, в полза на Сдружение „Дунавско сияние“, ЕИК 176854495, спрямо преместваем обект – частна общинска собственост – павилион №31 за търговска дейност, с размери 2,00 м/ 2,00 м и с площ 4,00 кв. м, монтиран в гр. Русе, зона „Б“, пл. „Свобода“, в организиран Мартенски базар, съобразно подробна схема по чл. 56 от ЗУТ, утвърдена от Главния архитект на Община Русе на 11.10.2022 г. и Разрешение за поставяне №176 от 11.10.2022 г. на Главния архитект на Община Русе.

         8. съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване за периода от 22.02.2023 г. до 03.03.2023 г. включително, за срок от десет календарни дни, в полза на Сдружение „Български червен кръст”, ЕИК 000703415, за нуждите на Областен съвет на български червен кръст – Русе, спрямо преместваем обект – частна общинска собственост – павилион №34 за търговска дейност, с размери 2,00 м/ 2,00 м и с площ 4,00 кв. м, монтиран в гр. Русе, зона „Б“, пл. „Свобода“, в организиран Мартенски базар, съобразно подробна схема по чл. 56 от ЗУТ, утвърдена от Главния архитект на Община Русе на 11.10.2022 г. и Разрешение за поставяне №176 от 11.10.2022 г. на Главния архитект на Община Русе.

Сподели: