Няколко обекта са приватизирани през отминаващата година в Община Русе

Включването на обекти за приватизация на територията на Община Русе става след извършена преценка от Комисия за приватизация и следприватизационен контрол, с оглед осигуряване на средства в общинския бюджет, които съгласно Закона за публичните финанси се разходват за придобиване и основен ремонт на дълготрайни материални активи със социално предназначение и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническа инфраструктура.

За отчетния период са открити процедури за продажба по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол на застроен поземлен имот с площ 1 652 кв.м., намиращ се в с. Тетово, предмет на АОС №8061/19.07.2016 г.; самостоятелен обект в сграда с площ 120,86 кв. м., намиращ се на ул. „Борисова“ №51, гр. Русе, предмет на АОС №6621/23.01.2012 г.; самостоятелен обект в сграда с площ 74 кв. м., намиращ се на ул. „Николаевска“ №54, гр. Русе, предмет на АОС №7132/14.01.2014 г.; самостоятелен обект в сграда с площ 80 кв. м., намиращ се на ул. „Бабуна планина“ №17, гр. Русе, предмет на АОС №8371/30.08.2017 г.; самостоятелен обект в града с площ 80 кв. м., с адрес алея „Бели брези“ №10, гр. Русе, предмет на АОС №8396/20.09.2017 г.; самостоятелен обект в сграда с площ 138,42 кв. м., намиращ се на ул. „Плиска“ №5, гр. Русе, предмет на АОС №6889/21.02.2013 г. Проведени са търгове за продажбата им и са определени купувачите.

Открита е процедура за продажбата на самостоятелен обект в сграда с площ 46,09 кв. м., с адрес ул. „Борисова“ №49, гр. Русе, предмет на АОС №6629/26.01.2012 г. и на застроен поземлен имот с площ 15 809 кв. м., намиращ се в Източна промишлена зона, гр. Русе, предмет на АОС №8204/27.06.2017 г. Предстои провеждане на тръжни процедури за продажбата им.

Сподели: