Няколко общински имота в Ценовско ще бъдат отдадени под наем или аренда

След влязлото в сила Съгласие за частично прекратяване на договор за аренда №ДА0904072011, между Кмета на Община Ценово и „СОРТОВИ СЕМЕНА-ВАРДИМ” ЕАД се освободиха следните поземлени имоти, намиращи се в землището на с. Кривина: 1. Поземлен имот №000146 с АЧОС №1378 от12.10.2009г. площ от 161.038 дка, кат. VІ, НТП – ерозирано трайно насаждение, имотът се намира в местността „МИЦОВ ОРМАН” при граници и съседи: ПИ №000147; ПИ №033018; ПИ №033007; ПИ №033013; ПИ №03302…

Код на новината : *119834.html

    

Сподели: