заседание общински съвет

Няколко общински терена за заведения и кафе – автомати ще бъдат отдадени под наем в Русе

Върху поземлени имоти могат да се поставят преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности – павилиони, кабини, маси, зарядни колонки за електрически превозни средства, както и други елементи на градското обзавеждане (спирки на масовия градски транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници и други).                      

Разположението на всеки преместваем обект се определя чрез схема за поставяне, съгласувана от Главния архитект на Община Русе. Схемите за поставяне са обща и подробни, и дават броя на елементите, разположението им, заеманата площ, както и необходимото отстояние между тях.              

Свободни имоти или части от имоти – публична общинска собственост могат да се отдават под наем за срок до десет години след решение на Общински съвет – Русе.

Предмет на настоящото предложение са:

1. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за производство и продажба на закуски, кафе и безалкохолни напитки, находящ се в гр. Русе, ж. к. „Родина“, ул. „Шипка“ и ул. „Бояна“, с площ от 10,50 кв. м, т. 119 от Общата схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ на територията на гр. Русе;

            Теренът е елемент на одобрената от Общински съвет – Русе с Решение №524, прието с Протокол №21 от 20.04.2017 г., Обща схема за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ, обслужващи търговията, на територията на гр. Русе.

            До момента теренът е ползван със същото предназначение – за поставяне на павилион за производство и продажба на закуски, кафе и безалкохолни напитки.

            2. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на кафе, козметика и промишлени стоки, находящ се в гр. Русе, ж. к. „Родина“, ул. „Шипка“ и бул. „Родина“, с площ от 55,84 кв. м, т. 30 от Общата схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ на територията на гр. Русе.

            Теренът е елемент на одобрената от Общински съвет – Русе с Решение №524, прието с Протокол №21 от 20.04.2017 г., Обща схема за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ, обслужващи търговията, на територията на гр. Русе.

            До момента теренът е ползван със същото предназначение – за поставяне на павилион за продажба на кафе, козметика и промишлени стоки.

            3. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност за продажба на хранителни стоки, плодове и зеленчуци, находящ се в гр. Русе, ж. к. „Чародейка-Г-север“, ул. „Филип Станиславов“, северозападно от бл. 402, с площ от 35,00 кв. м, т. 428 от Общата схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ на територията на гр. Русе.

            Теренът е елемент на одобрената от Общински съвет – Русе с Решение №524, прието с Протокол №21 от 20.04.2017 г., Обща схема за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ, обслужващи търговията, на територията на гр. Русе.

            До момента теренът е ползван със същото предназначение – за поставяне на павилион за търговска дейност за продажба на хранителни стоки, плодове и зеленчуци.

            4. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – кафе автомат, находящ се в гр. Русе, ж. к. „Чародейка-Г-Юг“, ул. „Тодор Икономов“, срещу бивш супермаркет, т. 1724 от Общата схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ на територията на гр. Русе.

В Общинска администрация постъпи заявление с регистрационен индекс №НО-01-5/06.02.2020 г. относно наемане на част от терен – общинска собственост, за разполагане на преместваеми обект – кафе автомат, с площ 1,00 кв. м.

С Решение №132, прието с Протокол № 8 от 23.04.2020 г., на Общински съвет – Русе, е одобрено допълнение на „Обща схема за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ на територията на гр. Русе“, с което се предвиждат 1 нова позиция за разполагане на преместваем обект – кафе автомат, на територията на гр. Русе. Новото предвиждане за поставяне на кафе автомат засяга имот – ПОС, и в предвидено като елемент (позиция) в допълнената „Обща схема за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ на територията на гр. Русе“, а имено позиция №1724 – гр. Русе, ж. к. „Чародейка-Г-Юг“, ул. „Тодор Икономов“, срещу бивш супермаркет, ПИ 63427.6.255

С писмо с регистрационен индекс ВП-1227#1/29.05.2020 г. на Главният архитект на Община Русе е предоставена извадка от общата схема на преместваемите обекти на територията на гр. Русе с нанесен номер на позицията и е изготвена схема предложение за поставяне на кафе автомат .

Предстои общинските съветници да дадат своето одобрение през този месец.

Сподели:

Още новини от деня