Община Иваново

Няма да има промяна в ТБО за 2019 година в Община Иваново, преминава се към изчисляване на база количеството отпадъци

През 2019 година няма да има промяна в размера на такса „Битови отпадъци“ на територията на Община Иваново. План – сметката за чистотата е разработена на база досегашната основа, определена в Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги, предоставяни от Община Иваново. Очакваният облог от ТБО, изчислен при непроменен размер на промилите и актуализираните отчетни и данъчни стойности на недвижимите имоти, е в размер на 598 476 лева. В приходната част на план – сметката се залагат приходи от ТБО в размер на 538 628 лева. Прогнозният преходен остатък от 2018 година е в размер на 78 675 лева. При тези параметри на предвидените за 2019 година разходи не се налага Община Иваново да променя промилите и базата за изчисляване таксата за битови отпадъци.

Планираните разходи по план – сметката за ТБО за идната година възлизат на 617 303 лева. 4233 тона е прогнозният размер на генерираният битов отпадък от територията на общината за 2019 година. Към 30 октомври тази година са събрани 428 208 лева от ТБО или 84 % от планираните приходи. План – сметката за тази година е 508 967 лева. Разплатените разходи за дейността към 30 октомври са в размер на 406 662 лева.

Дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения и чистота на териториите за обществено ползване през 2019 година ще се осъществяват от специализирана фирма, избрана след проведена обществена поръчка. В техническото задание на поръчката са заложени нововъведения с цел преминаване определянето на ТБО според количеството генерирани отпадъци. 4200 кофи с обем 0.120 м3 ще бъдат предоставени на населението в общината, като те ще са оборудвани с чипове, които ще предават информация за количеството отпадъци в момента на товарене на сметосъбиращия камион.

Сподели: