риосв

Няма да се извършва екологична оценка на Програмата за качеството на атмосферния въздух на Община Русе

Време за прочитане: < 1 мин.

Няма да се извършва екологична оценка на Програмата за качеството на атмосферния въздух на Община Русе за периода 2021-2026 г. Това гласи решение на РИОСВ – Русе от началото на месеца.

Основните мерки за постигане на нормите на КАВ в Община Русе са със срок на действие до 2024 година, така че периодът на превишаване да бъде възможно най – кратък и в синхрон с времевия хоризонт на Националната програма за подобряване качеството на атмосферния въздух /2018 – 2024 година/. За периода след 2024 година в Програмата са заложени мерки за изпълнение, които да поддържат качеството на атмосферния въздух в съответствие с нормите.

Припомняме, че на 30 юни от 17 часа в зала Св. Георги на Община Русе се проведе общественото обсъждане на проекта на предварителния вариант на „Програма за качеството на атмосферния въздух по показатели ФПЧ10 и ФПЧ2,5 на Община Русе за периода 2021-2026 г.“ Основната цел на програмата е да се идентифицират и планират най-подходящите за местните  условия  и  същевременно  ефективни мерки за подобряване качеството  на  атмосферния  въздух,  които да доведат  до  постигане и поддържане  на определените  в  европейското  и  националното  законодателство  норми  за опазване  на човешкото  здраве. Програмата се разработва само за фините прахови частици с описания размер и тя касае правомощията на местната власт, съгласно действащото законодателство.

След направения анализ на текущото състояние са дефинирани замърсителите на атмосферния въздух на територията на Община Русе – ФПЧ 10 и ФПЧ 2.5. Определени са основните групи източници на замърсяване и са предложени мерки за намаляване нивата на замърсяване.

Сподели:

Още новини от деня