Сливо поле също се сдоби с голям надпис

Няма да се променя размерът на такса „Битови отпадъци“ в Община Сливо поле през 2021 година

Услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на територията на Община Сливо поле през 2021 година ще се извършва с 2 специализирани камиона, 4 804 броя пластмасови кофи с обем 120 литра, 1 800 броя кофи с обем 240 литра, 686 броя метални и 32 пластмасови контейнери тип „Бобър“. Услугата обхваща всички населени места в общината и се осъществява по предварително изготвен график, валиден за всеки месец. Отпадъците се транспортират до Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци в Русе. Община Сливо поле е член на Регионалното сдружение за управление на отпадъците, създадено през месец август 2010 година, съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците. Средномесечно се предвижда да се депонират по 300 тона битови отпадъци, събрани от всички населени места. За всеки тон отпадък на регионалното депо се заплаща такса за депониране в размер на 11.28 лева за тон, отчисления по чл. 60 от ЗУО в размер на 3.50 лева на тон, отчисления по чл. 64 от ЗУО в размер на 82 лева за тон за 2021 година.

Предстои общинските съветници в Сливо поле да одобрят план – сметката за необходимите разходи за дейностите по чл. 66 ал. 1 от ЗМДТ за 2021 година.

Размерът на таксата за битови отпадъци не се променя и остава същия, определен с решение на ОбС – Сливо поле от 2009 година.

Финансирането на разходите за идната година ще става със средства от приходите от ТБО за 2021 година, преходен остатък за 2020 година и дофинансиране със собствени приходи.

Сподели: