община ветово

Няма да се събират принудително суми по договора за паричен заем на „Бизнес парк Ветово” ЕООД от 2014 година

Община Ветово е собственик на „Бизнес парк Ветово” ЕООД, което е създадено със задача да стопанисва и управлява имоти –частна общинска собственост. Също така е собственик и на „Ветовска гора“ ЕООД –също дружество със 100% общинско участие.С Решение No 608/28.11.2014 год. Общински съвет –Ветово е указал на управителя на „Ветовска гора“ ЕООД да осигури безлихвен заем в размер на 30 000,00 /тридесет хиляди/ лева, имащи за цел осигуряване на оперативен капитал на новорегистрираното тогава „Бизнес Парк Ветово“ ЕООД.В резултат от дългогодишен съдебен спор между кмета на община Ветово и Общински съвет –Ветово, новорегистрираното търговско дружество „Бизнес Парк Ветово“ ЕООД беше блокирано и не можеше да започне да осъществява дейността, за която беше създадено. Предвид разпоредите на ТЗ, с оглед осигуряване на неговото съществуване, Общински съвет –Ветово е избрал управител ие възложил на Председателя си да сключи съответния договор за управление. В тази връзка, в няколко поредни бюджета Общински съвет –Ветово осигуряваше парични средства, които трябваше да послужат за връщането на взетия от „Ветовска гора“ ЕООД заем и за посрещането на необходимите разходи във връзка с дейността му. Поради неизпълнението на тези наши решения от страна на кмета Георги Александров Георгиев, и двете търговски дружества –„Бизнес Парк Ветово“ ЕООД и „Ветовска гора“ ЕООД –търпят щети, като към настоящиямомент сумата, предмет на договора между двамата търговци е неразплатена, „Бизнес Парк Ветово“ ЕООД е декапитализирано и дължи суми за публични и частни вземания. В същотовреме сме свидетели на продължаващото незаконно поведение от страна на кмета на общината, с което същият не изпълнява решенията на Общинския съвет, не предоставя дължима по закон информация за вида и състоянието на имоти и вещи –общинска собственост, с бездействието си създава условия за незаконната им употреба и погиването им.Общински съвет –Ветово, като принципал на двете търговски дружества, е наясно с тяхното финансово състояние, както и причините за това. В частност –наясно е с обективната невъзможност да бъде погасен дълга на „Бизнес Парк Ветово“ ЕООД към „Ветовска гора“ ЕООД и счита за нецелесъобразно да бъдат предприемани принудителни действия в тази посока, тъй като това би утежнило финансовото положение и на двамата търговци. Считам също така,че към настоящиямомент не е необходимо извършването на каквито и да са допълнителни действия в посока изясняване или модериране на отношенията помежду им.

Предвид това Общински съвет –Ветово указа днес на управителя на „Ветовска гора“ ЕООД да не предприема действия за принудително събиране на дължимите суми, предмет на Договор за заем, сключен между „Ветовска гора“ ЕООД и „Бизнес Парк Ветово“ ЕООД въз основа на Решение No 608/28.11.2014 год.на Общински съвет –Ветово.

Сподели: