хлебозавод русе

Няма кандидати за бившия хлебозавод на бул. „Потсдам“

Време за прочитане: 4 мин.

С Решение № 735/25.01.2018 г. на Общински съвет Русе в Годишния план за приватизация /ГПП/ на общинска собственост през 2018 г. е включен обект – застроен поземлен имот, намиращ се в Източна промишлена зона, ул. Потсдам №1, гр. Русе, с площ от 18 968 кв.м., предмет на АОС №7438/12.05.2015г. Имотът е разположен в Източна промишлена зона на гр. Русе. Районът е по – скоро складов и търговски, отколкото промишлен. В близост са сградите на бивша търговия на едро и основни сгради на фирми, занимаващи се с дистрибуция и логистика на всякакви стоки и пренос на товари, търговска дейност и леко производство.

С Решение № 311/19.09.2016 г. на Общински съвет Русе е открита процедура за приватизация на застроен поземлен имот с идентификатор 63427.8.1152, намиращ се в Източна промишлена зона, ул. Потсдам №1, гр. Русе, заедно с изградените върху него сгради:

1. Сграда 63427.8.1152.1, застроена площ 392 кв.м., на един етаж, масивна носеща конструкция, тухлени стени, метална дограма, предназначение – склад, построена 1968 г.
2. Сграда 63427.8.1152.2, застроена площ 448 кв.м., на един етаж, конструкция: метални колони и ферми, тухлени стени, метална дограма, предназначение – склад, построена 1979 г.
3. Сграда 63427.8.1152.3, застроена площ 264 кв.м., на един етаж, конструкцията е стоманобетонова – основи, колони, плочи, тухлени оградни стени, като в западната част е оформена битова част, с метална дограма, предназначение – механична работилница, построена 1968 г.
4. Сграда 63427.8.1152.4, застроена площ 551 кв.м., на един етаж, конструкцията е масивна, бетонови основи, колони, тухлени носещи и преградни стени, метална дограма, предназначение – склад, построена през 1968 г.
5. Сграда 63427.8.1152.19, застроена площ 473 кв.м., на четири етажа, разгъната застроена площ 1892 кв.м. Конструкция: стоманобетонова сглобяема сграда върху бетонови фундаменти, с колони, фасадни панели и плосък покрив, монтиран асансьор. Предназначение – силозно пространство, построена през 1986 г.
6. Сграда 63427.8.1152.7, застроена площ 175 кв.м., масивна стоманобетонова сграда, оформени помещения за трафопостове, табла НН и склад. Под трафопоста има маслосборна яма, а под таблата – кабелен простор. Предназначение-трафопост, построена през 1981 г.
7. Главен корпус, представляващ няколко тела, построени в различни периоди.
7.1. Сграда 63427.8.1152.8, застроена площ 316 кв.м., на един етаж със сутерен, предназначение – промишлена сграда, построена през 1968г.;
7.2. Сграда 63427.8.1152.9, застроена площ 360 кв.м., на един етаж със сутерен, предназначение – промишлена сграда, построена 1968 г.;
7.3. Сграда 63427.8.1152.10, застроена площ 317 км.м., на четири етажа със сутерен, предназначение – промишлена сграда. Конструкцията е масивна, стоманобетонова, тухлени зидове върху бетонови основи;
7.4. Сграда 63427.8.1152.11, застроена площ 238 кв.м., на три етажа със сутерен, предназначение – промишлена сграда;
7.5. Сграда 63427.8.1152.13, застроена площ 1188 кв.м. на три етажа със сутерен, предназначение – промишлена сграда;
7.6. Сграда 63427.8.1152.14, застроена площ 1006 кв.м., на два етажа със сутерен, предназначение – промишлена сграда, построена 1968г.;
7.7. Сграда 63427.8.1152.15, застроена площ 419 кв.м., на един етаж със сутерен, предназначение – промишлена сграда. Носещата конструкция е монолитна стоманобетонова. Изградена е от тухлени зидове върху бетонови основи, монолитна стоманобетонова междинна и покривни плочи.
8. Сграда 63427.8.1152.12, застроена площ 28 кв.м., на един етаж, предназначение – портал, построена 1968 г.
9. Сграда 63427.8.1152.16, застроена площ 275 кв.м., на пет етажа със сутерен. Носещата конструкция е монолитна, стоманобетонова, с асансьор. Предназначение – административна сграда, построена 1968 г.
10. Сграда 63427.8.1152.17, застроена площ 353 кв.м., на два етажа със сутерен, носещата конструкция е монолитна, стоманобетонова, изградена от тухлени зидове върху бетонови основи. Предназначение – административна сграда, построена 1968 г.
11. Сграда 63427.8.1152.18, застроена площ 68 кв. м., на един етаж, носещата конструкция е метална. Предназначение – магазин, построен 1982г.,
12. Сграда 63427.8.1152.20, застроена площ 298 кв.м., на един етаж, носещата конструкция е метална, предназначение – склад, построен 1979г.
13. Сграда 63427.8.1152.5, застроена площ 275 кв.м., на един етаж, носещата конструкция е масивна, монолитна, с носещи и преградни тухлени стени. Предназначение – ремонтна работилница, построена 1968г.

С Решение №393/15.12.2016 г. на Общински съвет – Русе е обявен търг с явно наддаване на имота, при следните тръжни условия: начална тръжна цена в размер на 4 816 000 лв.; стъпка на наддаване 50 000 лв. и депозит за участие 200 000 лв. За определените дати за търга – 08.02.2017 г. и 07.03.2017 г. няма явил се кандидат и не е проведен търг.

В изпълнение на Решение № РД-01-2325/12.09.2018 г. на Кмета на Община Русе е възложена и изготвена приватизационна оценка и информационен меморандум на гореописания имот.

Комисията по приватизация и следприватизационен контрол на заседание /КПСК/, обсъди и прие изготвените от лицензирания оценител информационен меморандум и оценка на застроен поземлен имот намиращ се в Източна промишлена зона, ул. Потсдам № 1, гр. Русе, с площ от 18 968 кв.м., предмет на АОС №7438/12.05.2015 г.

КПСК предложи в края на миналата година да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на застроен поземлен имот намиращ се в Източна промишлена зона, ул. Потсдам №1, гр. Русе, с площ от 18 968 кв.м.,заедно с изградените в него сгради, предмет на АОС №7438/12.05.2015 г. с начална тръжна цена 4 492 742 лв. без ДДС, стъпка на наддаване 50 000 лв. и депозит за участие 200 000 лв. /Протокол №28/22.10.2018 г./.

В средата на ноември миналата година Общинският съвет реши да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на застроен поземлен имот с идентификатор 63427.8.1152, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, гр. Русе, Източна промишлена зона, ул. „Потсдам“ №1, с площ от 18 968 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, заедно с изградените в него сгради. Одобрени са условията за приватизация.

На обявените две дати – 10 януари и 4 февруари тази година, обаче не се явиха кандидати.

Сподели:

Още новини от деня