Няма нарушение на изборната агитация в Босилковци днес

В РИК-Русе e постъпил сигнал по телефона с вх.№ 357/02.10.2022 г. от гражданка относно нарушение на забраната за агитация пред изборното помещение в с.Босилковци, община Бяла в изборния ден. При направената на място проверка от дежурните към община Бяла и изпратени снимки на поставения пред изборното помещение образец на интегралната бюлетина, не се установява отбелязване на вот в поле под №26. Липсват безспорни данни, че за нарушение на забраната за поставяне на агитационни материали на разстояние по-малко от 50 м от входа на сградата в изборния ден. Проверката е документирана обективно.

 РИК – Русе, след  като се запозна с данните от извършената проверка намира,че липсват данни за извършено нарушение по чл. 184, ал.1 от ИК, поради което не е налице основание за ангажиране на административно-наказателна отговорност.

Предвид изложеното и на основание  чл. 72, ал.1, т.1 и т.20 от ИК, вр. с чл. 184 ал.1 от ИК, РИК – Русе

Р Е Ш И:

РИК – Русе не установи извършено нарушение на ИК във връзка с устен сигнал на гражданка от с.Босилковци, общ.Бяла. РИК – Русе остави без разглеждане сигнал вх.№357/02.10.2022 г. поради липса на данни за нарушение поради липса на доказателства за такова .

Сподели: