Пенчо Милков

Няма неизпълнени решения на ОбС – Русе от общинската администрация в периода май до октомври 2023 година

Отчетът за изпълнението на решенията на Общински съвет – Русе от месец май 2023 г. до месец октомври 2023 г. вкл. е в изпълнение на задълженията на кмета на Община Русе, произтичащо от изискването на чл. 44, ал.1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

През този период Общински съвет – Русе е приел общо 178 решения, от които 143 са инициативни – с произтичащи задължения за определени действия от страна на Кмета и общинска администрация.

Систематизирани по отделни направления на общински дейности, инициативните решения се групират както следва:

  1. Финансово стопански 3 решения
  2. Управление на собствеността 67 решения
  3. Международни политики, стопански дейности 21 решения
  4. Екология и транспорт 7 решения
  5. Хуманитарни дейности 16 решения
  6. Инвестиционно проектиране и кадастър 20 решения

7. Инфраструктура, строителен и инв. Контрол 3 решения

8. Общински предприятия 6 решения

При анализа на изпълнението на решенията са отчетени четири степени на изпълнение:

  1. Изпълнени – напълно съответстващи на изискванията;
  2. Частично изпълнени – със започнато изпълнение, но неизпълнена част от тях;
  3. В процес на изпълнение – със започнало изпълнение;
  4. Неизпълнени – без предприети действия за изпълнение или без наличие на очаквания резултат;

От всички 143 инициативни решения, от които произтичат задължения към Кмета и общинска администрация са изпълнени 122 решения – 85,32 %, в процес на изпълнение 16 решения – 11,19 %, частично изпълнени 5 решение – 3,49%, неизпълнени решения няма.

Сподели: