Няма постъпили предложения, препоръки, мнения и възражения в резултат на общественото обсъждане на ДОВОС на ИП „Изграждане на производствена база на предприятие „Ватия Кварц“ АД“

УВЕДОМЛЕНИЕ

от  д-р Мехмед Хасан Мехмед, кмет на Община Ветово, област Русе,

с адрес: 7080 Град Ветово, община Ветово, област Русе, ул. „Трети март“ №2

тел.: 081612253, ЕИК 000530504, e-mail: [email protected]

Относно:       Предложения, препоръки, мнения и възражения в резултат на общественото обсъждане на ДОВОС на ИП „Изграждане на производствена база на предприятие „Ватия Кварц“ АД“, с местоположение ПИс идентификатор 66229.80.13 по КК и КР на град Сеново, община Ветово, с възложител „ВАТИЯ КВАРЦ” АД.

В изпълнение на изискванията на чл. 17, ал. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда

ВИ УВЕДОМЯВАМЕ,

че в деловодството на Община Ветово, както и по време на срещата за обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички приложения към него, за инвестиционно предложение: „Изграждане на производствена база на предприятие „Ватия Кварц“ АД“, с местоположение ПИ с идентификатор 66229.80.13 по КК и КР на град Сеново, община Ветово, с възложител „ВАТИЯ КВАРЦ” АД, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. “Самоков” № 28И, комплекс ЕСТЕ, e-mail: [email protected], проведена на 07.03.2024 г. от 9:00 часа, в гр. Ветово, „Младежки дом” с адрес ул. „Дунав“ № 1, няма постъпили предложения, препоръки, мнения и възражения в резултат на общественото обсъждане.

Д-р Мехмед Мехмед,

Кмет на Община Ветово

Сподели: