Водосвет, молебен и мевлид за здраве и благополучие в Сливо поле

Няма промяна в размера на ТБО в Община Сливо поле за 2021 година

Общински съвет – Сливо поле одобри план-сметка за необходимите разходи за извършване на дейностите по чл.66, ал.1 от ЗМДТ на територията на Община Сливо поле за 2021 г., както следва:

П Л А Н – С М Е Т К А
ЗА НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЧЛ. 66, АЛ. 1 ОТ ЗМДТ
ЗА 2021 ГОД.
  Разходи, предвидени по план-сметка 
1.Закупуване на съдове за събиране на генерираните твърди битови отпадъци и кош за строителни отпадъци50000
2.Събиране, включително разделно на твърдите битови отпадъци и транспортирането им до Регионално депо – гр. Русе или друга инсталация и съоръжение за третирането им189580
3.Такса за депониране на битовите отпадъци на Регионално депо за неопасни и инертни материали – гр. Русе40608
4.Обезвреждане на битови отпадъци в депа и други съоръжения, вкл. Отчисления по чл.60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците307800
5.Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии, предназначени за обществено ползване, почистване на стари замърсявания и нерегламентирани сметища269269
 ВСИЧКО:857257
  • Финансирането на разходите е със средствата от приходите от такса битови отпадъци за 2021 г., преходен остатък от 2020 г. и възстановените средства съгласно §58, 59, 60 от ЗИД на ДОПК от отчисления за 2020 г. по чл.60, ал.2, т.1 и 2 и чл.64, ал.1 от ЗУО за периода от 01.03.2020 г. до 31.12.2020 г.
  • Размерът на таксата за битови отпадъци не се променя и остава същата, определена с Решение № 197, Протокол № 19 от заседание на Общински съвет – Сливо поле, проведено на 30-31.01.2009 год.
Сподели: