община русе

Областна администрация – Русе оповести резултатите от проверки за замърсяване на въздуха в Русе

Във връзка с извършените проверки относно чистота на въздуха на основание заповед на областния управител на област Русе от 27-ми септември 2019 г., Областна администрация представя следната информация:

В дните 30.09.2019 г. и 01.10.2019 г. междуведомствената комисия, включваща представители на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), Регионалната здравна инспекция (РЗИ), Дирекция „Инспекция по труда – Русе“ (ДИТ), Община Русе, както и на Областна администрация Русе, посети на място и обследва производствените помещения и мощности на „Монтюпе“ ЕООД, ТЕЦ „Русе – Изток“ и „Лубрика“ ООД – Русе.

Необходимо е да се отбележи, че проверките са проведени без предварително уведомяване на предприятията, което е намалило до минимум възможността производствените процеси да се приведат в деня на проверката към условия, които да гарантират отчетените контролирани параметри на производствената среда и около нея да са в границите на допустимите норми.

В резултат на извършените измервания със специализирана техника не е отчетено надвишаване на допустимите концентрации на вредни вещества съгласно установените норми в законодателството и съответно в издадените разрешителни на операторите.

Въз основа на изготвените доклади от експерти, представляващи РИОСВ, РЗИ и ДИТ, не може да се направи категоричен извод относно конкретно промишлено производство на територията на град Русе, което да е източник на вредни емисии в атмосферния въздух.

Предвид посоченото се налага извода, че е възможно причините за специфичните миризми, за които са подадени сигнали от страна на гражданите многократно, да са породени от дейността на други предприятия или нерегламентирани изгаряния на отпадъчни материали с битов произход от страна на неустановени лица.

С оглед направените заключения би следвало осъществяването на проверки от страна на компетентните институции в други промишлени производства, които могат да бъдат потенциални източници на неприятни миризми.

Констатираните от ДИТ пропуски, за които са направени предписания, не са от характер, който би могъл да влияе върху качеството на атмосферния въздух или да допринася за разпространението на неприятни миризми.

Областна администрация Русе препоръчва на гражданите да продължат да бъдат активни и да уведомяват РИОСВ – Русе за всички предполагаеми случай на замърсяване на атмосферния въздух.

Всеки желаещ може на уеб сайта на Областна администрация Русе и по-точно на следния интернет адрес: https://www.ruse.bg/doklad-otnosno-izvursheni-proverki-v-izpulnenie-na-zapoved-1-95-00-65127.09.2019-g.-na-oblastniya-upravitel-na-oblast-ruse да се запознае с пълния текст на гореспоменатия доклад,в който са записани конкретните стойности от извършените замервания в промишлените предприятия.

Сподели:

Още новини от деня