община русе

Областна администрация- Русе помага за анкета относно потребностите на работодателите в страната от кадри

Агенцията по заетостта, заедно с областните администрации и социалните партньори започнаха провеждане на анкета относно потребностите на работодателите в страната от кадри.

От днес проучването е достъпно както на електронната страница на Областна администрация Русе в раздел „Важни съобщения“, така и на сайта на Агенцията по заетостта в рубриките „Проучване за потребностите от работа сила” и „На фокус”. Крайният срок за попълване на анкетата е до 28 февруари тази година.

Целта на анкетното проучване е работодателите да изразят директно мнение и информация за търсените от тях професии, специалисти, работници и разбира се, за техните характеристики.

Потребностите на работодателите ще се проучват два пъти в годината – през февруари и през август. Информацията от анкетите ще се обобщава на областно ниво от експертен екип с представители на държавната и местна власт, национално представените организации на работодателите и синдикатите, браншови и други организации. Въз основа на събраната информация ще се определят и по-нататъшните приоритети на областната и националната политика в сферата на образованието, обучението и насърчаване на заетостта. Идеята е, че анализа на потребностите на бизнеса от работна сила ще подпомогне правилното насочване на усилия и ресурси към мерки за подобряване срещането на търсенето и предлагането на работна ръка.

Проучването се провежда на основание чл. 10, ал. 2 от Закона за насърчаване на заетостта съвместно с Комисиите по заетостта към Областния съвет за развитие в 28-те области в страната.

Сподели:

Още новини от деня