Областният управител върна за ново разглеждане решение № 413 на Общински съвет – Бяла от 30 ноември тази година

Областният управител върна за ново разглеждане решение № 413 на Общински съвет – Бяла от 30 ноември тази година. С него е дадено съгласие за промяна на характера на собствеността на част от терен – публична общинска собственост с площ 323,88 кв.м., представляваща част от поземлен имот с идентификатор 07603.501.2743 по кадастралната карта на гр. Бяла с площ 3427 кв. м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, Начин на трайно ползване – За паркинг, съгласно АПОС №3335 от 02.06.2017г. и скица № 15-230347-18.05.2017 г. на СГКК – гр. Русе от публична в частна общинска собственост.

Сподели: