Областният управител върна за ново разглеждане решение на ОбС – Бяла

С заповед 4-95-00-1296/07.11.2013г. на Заместник областен управител в изпълнение функциите на Областен управител (съгласно Заповед №3-95-00-1277/01.11.2013 г. на Областния управител на Област Русе) е върнато за ново обсъждане Решение №141 по Протокол №11 от 22.10.2013г.на Общински съвет Бяла, с който е отменена Наредба за предоставянето на концесии по чл. 71, ал.1 от ЗОС. С приемането на Решение № 141 Общински съвет Бяла е допуснал съществено нарушение на административнопроцесуални правила в про…

Код на новината : *119991.html

    

Сподели: