Близо 100 хил. лева влязоха в резерва на бюджета на Община Борово

Областният управител върна незаконосъобразно решение на ОбС – Борово за изграждане на фотоволтачна електроцентрала

Върнато като незаконосъобразно за ново обсъждане е Решение № 309 по Протокол № 25/22.11.2021 година на Общински съвет-Борово със Заповед № 4-95-00-728/03.12.2021 г. на Областния управител на Област Русе. В резултат в края на този месец бе прието изменено Решение № 309/22.11.2021 година на Общински съвет-Борово. То придобива следния вид:

1. Дава предварително съгласие за учредяване на възмездно право на строеж за срок от 35 години и съгласие за подписване на предварителен договор за учредяване на възмездно право на строеж с дружество Екском инженеринг ЕООД, с ЕИК: 175391101 за  проучване, изготвяне на План за застрояване, проектиране, изграждане и експлоатирането на фотоволтаични електроцентрали /ФтЕЦ/ и прилежащите и съоръжения, без търг или конкурс за имоти-частна общинска собственост със следните идентификатори:

-Поземлен имат с идентификатор 05611.1.1460, АЧОС №2304/19.11.2021г.;

-Поземлен имот с идентификатор 05611.1.1572, АЧОС №1236/02.04.2013г.;

-Поземлен имот с идентификатор 05611.1.1571, АЧОС №1237/02.04.2013г.;

-Поземлен имот с идентификатор 05611.1.1570, АЧОС №1238/02.04.2013г.;

-Поземлен имот с идентификатор 05611.1.1569, АЧОС №2252/11.03.2021г.;

-Поземлен имот с идентификатор 05611.1.1568, АЧОС №2251/11.03.2021г.;

-Поземлен имот с идентификатор 05611.1.1567, АЧОС №2250/11.03.2021г.;

-Поземлен имот с идентификатор 05611.1.1566, АЧОС №2249/11.03.2021г.;

-Поземлен имот с идентификатор 05611.1.1565, АЧОС №64/26.05.1998г.;

-Поземлен имот с идентификатор 05611.1.1564, АЧОС №1200/01.11.2012г.;

-Поземлен имот с идентификатор 05611.1.1563, АЧОС №1201/01.11.2012г.;

-Поземлен имот с идентификатор 05611.1.1562, АЧОС №1202/01.11.2012г.;

-Поземлен имот с идентификатор 05611.1.1561, АЧОС №1203/01.11.2012г.;

-Поземлен имот с идентификатор 05611.1.1560, АЧОС №1206/20.11.2012г.;

-Поземлен имот с идентификатор 05611.1.1559, АЧОС №1204/01.11.2012г.;

-Поземлен имот с идентификатор 05611.1.1558, АЧОС №1205/20.11.2012г.;

-Поземлен имот с идентификатор 05611.1.1557, АЧОС №1235/02.04.2013г.;

-Поземлен имот с идентификатор 05611.1.1556, АЧОС №1234/01.04.2013г.;

-Поземлен имот с идентификатор 05611.1.1555, АЧОС №1233/01.04.2013г.;

2. Одобрява проекта на предварителен договор за учредяване на право на строеж, неразделна част от настоящото решение.

3. Определя срок на предварителното съгласие 2 години от влизане в сила на настоящото решение.

4. Възлага на кмета да упълномощи Екском инженеринг ЕООД, с ЕИК: 175391101 във връзка с процедурите предвидени по ЗУТ, ЗООС, ЗЕ и всички други приложими закони и наредби.

5. Възлага на кмета осъществяването на всички дейности, необходими  за  правилното и законосъобразно изпълнение на взетото решение.

6. Възлага на Кмета на Община Борово изготвянето и представянето пред Общински съвет-Борово на Пазарна оценка от лицензиран независим оценител за учредяването на правото на строеж за посочените деветнадесет имота.“

Сподели: