Областният управител Г. Григоров участва в заседание на Съвета по регионална политика

Областният управител Г. Григоров участва в заседание на Съвета по регионална политика

Областният управител на област Русе Галин Григоров участва в редовното заседание на Съвета по регионална политика към министъра на регионалното развитие и благоустройството, което беше водено от заместник-министъра Деница Николова.

По време на заседанието бяха представени резултатите от извършената междинна оценка на Националната стратегия за регионално развитие за периода 2012 – 2022 г., като беше посочено, че шестте района от ниво NUTS 2 ще се запазят до 2027 г.

„Регионалното развитие трябва да бъде разглеждано през призмата на цялостната територия на страната с нейните специфики, особености, географски дадености, за да може с наличния ограничен ресурс да намираме най-подходящите инвестиции, водещи до икономически подем на регионите. Не трябва да търсим еднаквостта между шестте района, а възможностите да изведем различното в тях, което да доведе до по-голям ръст на икономиката и намаляване на регионалното различие“, заяви Николова.

Очаква се в началото на есента да бъдат представени промени в Закона за регионално развитие, касаещи обединяване на национално ниво на документите за стратегическо и пространствено планиране, които ще дадат по-ясна посока за развитие на територията. Ще се търси възможност за обединяване на регионалните планове за развитие с регионалните схеми за пространствено развитие, които ще бъдат основополагащи за инвестициите за периода до 2027 г. Подготовката им вече започна, като в края на годината трябва да са готови първите варианти, които да бъдат подложени на дискусии.

Общинските планове за развитие, към които се присъединяват интегрираните планове за градско възстановяване и развитие, ще включват приоритети и инвестиции, фокусирани върху града като център за растеж. Важно е общините да започнат подготовката на плановете си за развитие с хоризонт след 2020 г. още сега. Те ще допринесат за извеждане на най-важните приоритети за региона, които ще са предопределящи за бъдещия инвестиционен процес.

Необходимо е да бъде обърнато внимание на това, че се очертава подход, при който оперативните програми да могат да насочат ресурс към съответния регион спрямо приоритетите, изведени в регионалните схеми за пространствено развитие.

Предвиждат се промени във функциите, отговорностите и обхвата на регионалните съвети за развитие, така че да участват в определянето на приоритетните проекти за даден регион, водещи до икономическо развитие. Предстоят отворени дискусии до края на лятото съвместно със Световна банка за определяне на структурата, функциите и отговорностите им, както и механизмите, по които ще изпълняват дейностите си. Инвестициите на териториално ниво трябва да отразяват от една страна секторните политики, но като се съблюдава и принципът „отдолу нагоре“, т. е. значимите и ключово важни проекти за дадена територия да се инициират от ниво регион.

Социално-икономическият анализ на районите в България е базата за разработване на регионалните схеми за пространствено развитие, в следствие на които ще се изведат приоритети за всеки от регионите.

Очаква се първи вариант на схемите за пространствено развитие да бъде предложен за дискусия в края на тази година. Амбицията на Министерството на регионалното развитие и благоустройството е тогава да се стартират обсъждания по отношение приоритетите за регионите, като паралелно ще  се работи върху структурите на регионалните съвети, подготовката на инвестиционния процес и обвързването му с финансиране от страна на европейските фондове и националния бюджет.

Сподели:

Още новини от деня