Обмислят се разнообразни форми за насърчаване участието на гражданското общество в дейността на областната управа

На уеб сайта на Областна администрация Русе и по-конкретно на следния интернет адрес: https://www.ruse.bg/proekt-bg05sfop001-2.009-0069-oblastna-administraciya-ruse-prez-pogleda-na-grajdanskoto-obshtestvo-finansiran-po-operativna-programa-dobro-upravlenie всеки, желаещ, може да се запознае с детайлен анализ на добри практики и препоръки за ефективна работа на регионалните власти в районите от NUTS 3 чрез участието на гражданското общество.

С цел осигуряването на постоянна форма на диалог между държавната и местна власт и структурите на гражданското общество, както и на набор от механизми за по-прозрачно управление и прилагане на форми за обратна връзка с принос към процеса на вземане на решения на регионално ниво към Областна администрация Русе са отправени три основни препоръки от страна на анализаторите. Едната е за възраждане дейността на Обществения съвет към областния управител, като тук е необходимо да се отбележи, че той се учредява по инициатива на група граждани, неправителствени организации, общински съвети, кметове или други регионални институции като под внимание се вземат нагласите на населението.

Фокусирайки се върху младите хора и привличането на младежи в създаването на политики и управлението на процеси се предлага създаването на Областен младежки съвет към областния управител.

Не по-малко внимание се обръща и на разработването на комуникационна стратегия на Областната администрация, като акцентът там би могъл да бъде върху изготвянето и разпространението на информационни брошури, както и по-честото провеждане на Дни на отворените врати за ученици и студенти.

Инициативата е част от предвидените дейности по проект №BG05SFOP001-2.009-0069 „Областна администрация – Русе през погледа на гражданското общество“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, като неговата стойност е 89 316 лв. Проектът се реализира от Клуб „Отворено общество“ – Русе в партньорство с Областна администрация Русе.

Сподели:

Още новини от деня